SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Monographic lecture: International trade - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Monographic lecture: International trade
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogD-ML
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach International Logistics
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Łukasz Augustowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z teoretycznymi i praktycznymi elementami związanych z makroekonomią gospodarki otwartej. Szczególną uwaga zostanie skupiona na teoriach wymiany handlowej oraz protekcjonizmu handlowego. Ponadto celem przedmiotu jest prezentacja współczesnych wzorców wymiany międzynarodowej i związanej z nimi polityki ekonomicznej, a także jej skutków.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw ekonomii.

Zakres tematyczny

Wykład: Istota handlu międzynarodowego. Koncepcje merkantylistów dotyczące handlu międzynarodowego. Protekcjonizm gospodarczy. Polityka celna. Wolny handel w ramach integracji gospodarczej i walutowej. Teoria optymalnego obszaru walutowego. Klasyczne i współczesne teorie wymiany handlowej. Bilans handlowy. 

Ćwiczenia. Teorie wymiany handlowej - zastosowanie w zadaniach. Wpływ ceł na poziom ceny światowej. Korzyści z wymiany handlowej. Rola kursu walutowego w handlu międzynarodowym. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne. Wpływ handlu na DN w danym kraju.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia: dyskusja, burza mózgów, rozwiązywanie zadań.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z treści zagadnień poruszanych na wykładzie. 

Literatura podstawowa

  1. Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008.
  2. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
  3. Krugman P. R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa, PWN, Warszawa 2007.
  4. Rymarczyk J.( red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010.
  5. Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

  1. Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
  2. Łaźniewska E., Deszczyński P. (red.), Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, PWN, Warszawa 2012.
  3. Oleksiuk A., Vashchenko M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Gospodarcze wyzwania XXI wieku, Wyd. Key Text, Warszawa 2010.
  4. Skawińska E. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (wybrane zagadnienia), Wyd. Politechnika Poznańska, Poznań 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Łukasz Augustowski (ostatnia modyfikacja: 10-05-2019 14:57)