SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

TSL service market - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu TSL service market
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogD-TSL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach International Logistics
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Łukasz Augustowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z analizą TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) dla potrzeb przedsiębiorstw działających w branży logistycznej. Ponadto zapoznanie studenta z elementarnymi procesami wchodzącymi w skład TSL i możliwościami praktycznego ich zastosowania.

Wymagania wstępne

Zalecana znajomość podstaw logistyki.

Zakres tematyczny

Wykład: Rola i miejsce logistyki w jednostce gospodarczej. Zasady kształtowania logistyki w jednostce gospodarczej. Funkcje i zakres obowiązków pracowników branży TSL. Jednostka ładunkowa - formowanie różnych typów ładunków (homogenicznych i heterogenicznych). Czynności manipulacyjne w procesach transportowych. Dokumenty transportowo-spedycyjne, Planowanie transportu - procedura i zastosowanie. Rodzaje dokumentacji występujących w procesach logistycznych. Elementy zrównoważonego rozwoju logistyki.

Ćwiczenia: 

Wyznaczanie liczby stanowisk przeładunkowych i ich parametrów. Czas przykładowego jednego średniego cyklu pracy wózka.Czas pracy kierowców dla obsady jednoosobowej –i dwuosobowej. Dokumenty towarzyszące transportowi i spedycji. Faktury w TSL. Planowanie transportu. 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia: praca w grupach, burza mózgów, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia (zaliczenie na ocenę): Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywny udział studenta w zajęciach, obecność na ćwiczeniach oraz otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium końcowego.

Wykład (zaliczenie na ocenę): Zaliczenie wykładu poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu sprawdzającego wiedzę nabytą podczas wykładów, uzupełnioną o zalecaną literaturę. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

  1. Andrzejczyk P., Fajfer P. (2016): Branża TSL w przykładach i ćwiczeniach, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania.
  2. Szymonik A. (2013): Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i). Teoria i praktyka, Wyd. Difin.
  3. Budzyński W. (2016):Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja, prawo, Wyd. Poltext.

Literatura uzupełniająca

  1. Red: Witkowski K., Huk K., Perzyńska A. (2017), Współczesne trendy w logistyce. Zrównoważony rozwój. Uniwersytet Zielonogórski

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Łukasz Augustowski (ostatnia modyfikacja: 10-05-2019 15:04)