SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Programowanie współbieżne i rozproszone - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Programowanie współbieżne i rozproszone
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PWiR
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Tomasz Gratkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • zapoznanie studentów z podstawowymi technikami programowania równoległego   
 • zapoznanie studentów z podstawowymi technikami programowania rozproszonego   
 • ukształtowanie  wśród  studentów  zrozumienia  konieczności  stosowania  technik programowania równoległego i rozproszonego   
 • ukształtowanie  podstawowych  umiejętności  w  zakresie  pisania  oprogramowania wykorzystującego zrównoleglenie oraz architekturę rozproszoną 

Wymagania wstępne

Podstawy  programowania,  
Programowanie  obiektowe,  
Architektura  komputerów  I  i  II, 
Systemy operacyjne I i II, 
Język Java i technologie Web. 

Zakres tematyczny

Programowanie  równoległe  -  podstawowe  pojęcia:  programowanie  współbieżne,  proces, współbieżność  procesów,  zasada  podziału  czasu,  jednoczesność,  komunikacja  i synchronizacja między procesami, wzajemne wykluczanie, blokada, zagłodzenie.  Cele programowania współbieżnego. Zalety i wady programów współbieżnych. Przetwarzanie strumieniowe.
Semafory: semafor ogólny, semafor binarny.   
Tworzenie  aplikacji  współbieżnych  w  języku  Java.  Monitory.  Inne  mechanizmy synchronizacji wątków: kolejki blokujące, bariery, rejestry, przekaźniki.   
Klasyczne  problemy  współbieżności:  problem  producenta  i  konsumenta,  problem czytelników i pisarzy, problem pięciu filozofów.   
Charakterystyka  i  cele  projektowe  systemów  rozproszonych.  Komunikacja międzyprocesowa. Wytyczne projektowe i cechy komunikacji międzyprocesowej. Architektury stosowane przy budowaniu systemów rozproszonych.
Wywoływanie  zdalnych  procedur.  Zdalne  wywoływanie  metod.  Budowanie  aplikacji rozproszonych w oparciu o Remote Method Invocation z języka Java. Integracja aplikacji z innymi programistycznymi środowiskami rozproszonymi.   
Czas i zegary logiczne. Koordynacja działań w systemach rozproszonych. Algorytmy elekcji. Transakcje  i  sterowanie  współbieżnością  w  systemach  rozproszonych.  Zakleszczenia  i algorytmy ich wykrywania w systemie rozproszonym. 

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny 
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego lub testu. 
Laboratorium  -  warunkiem  zaliczenia  jest  uzyskanie  pozytywnych  ocen  ze  wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. 
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50% 

Literatura podstawowa

 1. Ben-Ari M.: Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego, WNT, Warszawa, 1996.   
 2. Foster I.: Designing and Building Parallel Programs, http://www.mcs.anl.gov/~itf/dbpp/   
 3. Coulouris  G.  et  al.:  Distributed  Systems.  Concepts  and  Design  (4th  ed.), Addison Wesley,  2005 (wydanie polskie “Systemy rozproszone. Podstawy i projektowanie”, WNT 1998)   
 4. Tanenbaum S.: Distributed Systems. Principles and Paradigms (2nd ed.), Prentice Hall 2002 
 5. Garg V. K.:Concurrent and Distributed Computing in Java, March 2004, Wiley-IEEE Press 
 6. Horstmann  C.  S.,  Cornell  G.:Core  Java™  2:  Volume  II–Advanced  Features,  Prentice  Hall  2008 (wydanie polskie "Java. Techniki zaawansowane. Wydanie VIII", Helion 2009)   
 7. Goetz  B.,  Peierls  T.,  Bloch  J.,  Bowbeer  j.,  Holmes  D.,  Lea  D.:  Java  Concurrency  in  Practice, Addison-Wesley Professional 2006 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Gratkowski (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 10:44)