SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Kod przedmiotu 11.9-WI-INFP-SIZP
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ
 • dr inż. Łukasz Sobolewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- zapoznanie studenta z zakresem zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,

- zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami dotyczącymi systemów informatycznych zarządzania,

- zapoznanie studenta z zakresem wykorzystania systemów E-Business i E-Commerce w przedsiębiorstwie

- ukształtowanie umiejętności w zakresie praktycznej budowy systemów wspomagających zarządzanie relacjami z klientami w przedsiębiorstwie.

Wymagania wstępne

Bazy Danych, Inżynieria oprogramowania, Programowanie obiektowe.

Zakres tematyczny

Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania. Podział systemów informatycznych zarządzania. Systemy analityczne i transakcyjne, modelowanie procesów przepływu informacji. Cykl życia systemu informatycznego zarządzania. Ewolucja systemów informatycznych zarządzania w Polsce i na świecie Struktura systemów informatycznych zarządzania - studium przypadków.

Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją. Przepływ materiałów w firmie. Gospodarka magazynowa - podstawowe pojęcia FIFO, LIFO, ceny ewidencyjne, ceny średnie. MRP - metoda i jej implementacja. MRP II - metoda i jej implementacja. Architektura systemów zarządzania produkcja i powiązane z nią technologie wykorzystywane do budowy systemów. Przekazywanie danych z systemów wizualizacji produkcji do systemów zarządzania, integracja systemów. Przykłady dostępnych na polskim rynku pakietów z zaimplementowanym MRP II.

Systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką. Kanban. JIT - metoda i jej implementacja, przykłady wykorzystania. SCM - zarządzanie łańcuchem dostaw. Architektura systemów zarządzania logistyką. Przykłady dostępnych na polskim rynku wspomagających zarządzanie logistyką.

Systemy informatyczne w zarządzaniu finansami. Przypomnienie pojęć aktywa, pasywa, środki trwałe, bilans. Informacja finansowa w firmie, jej przepływ. Budowa Księgi Handlowej - przykład implementacji. Przykłady dostępnych na polskim rynku wspomagających zarządzanie finansami.

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie relacjami z klientami. Pojęcie CRM. CRM w firmie, powiązanie z innymi systemami. Budowa systemu CRM. Implementacja systemu CRM. Dostępne na polskim rynku pakiety CRM.

E-Business i E-Commerce. Podstawowe pojęcia: B2B, B2C, C2C. Rynek elektroniczny. Historia E-Business. Dane statystyczne Internet w Polsce, E-Commerce w Polsce. Sprzedaż w Internecie w Polsce i na świecie.

Modele Elektronicznego Biznesu. Architektura E-Business (poziomy). Modele działalności: brokerski, promocyjny, pośrednictwo informacyjne, handlowca, stowarzyszeniowy, wspólnotowy, abonencki, użytkowania. Klasyfikacja modeli ze względu na stopień integracji. Klasyfikacja modeli ze względu na wpływ sprzedawcy/nabywcy. Architektura biznesowa. Architektura informatyczna.

Elektroniczne sklepy. Elektroniczne sklepy - zalety i wady rozwiązań. Proces sprzedaży tradycyjny i elektroniczny. Dane statystyczne - konsumenci a sklepy internetowe. Technologie wykorzystywane do budowy sklepu internetowego.

Przykłady rozwiązań M-Business. M-Business, struktura aplikacji, przykłady rozwiązań.

Wybór i wdrażanie rozwiązań E-Business i E-Commerce. Metodyka wyboru rozwiązania Techniki wdrażania. Planowanie i monitoring procesu. Outsourcing oprogramowania i sprzętu.

Wybrane metody płatności w Internecie. Rodzaje płatności Makro, Mini, Micro. Płatność kartą kredytową. E-Cash Smart Card i inne. Klasyfikacja metod płatności dla systemów mobilnych. M-Płatności.

Marketing Internetowy. CRM, Systemy zarządzania informacją w Internecie. Przykłady systemów CRM. Zasada działania wyszukiwarek, podstawy pozycjonowania stron internetowych. Reklama w Internecie - techniki reklamy i ich wybór, pomiary skuteczności reklamy. Zdobywanie informacji o użytkownikach , statystyki w serwisach. Strategie marketingowe. Serwisy społecznościowe jako narzędzie prowadzenia marketingu internetowego przez przedsiębiorstwo. Pozyskiwanie klientów w serwisach społecznościowych. Narzędzia do pomiaru skuteczności kampanii marketingowych prowadzonych w serwisach społecznościowych.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, konsultacje,

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

 Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%.

Literatura podstawowa

 1. Cichoń, M., Biblia E-Biznesu, Gliwice, Helion, 2013.
 2. Michalski, E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, 2013.
 3. Kisielnicki, J., Pańkowska M., Sroka H., Zintegrowane systemy informatyczne, PWN, 2012.
 4. Deszczyński, B., CRM: strategia, system, zarządzanie zmianą: jak uniknąć błędów i odnieść sukces wdrożenia, Warszawa, Wolters Kluwer Business, 2011.
 5. Ciesielski, M., Zarządzanie łańcuchami dostaw, PWE, 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Auksztol, J., Balwierz, P., Chomuszko, M., SAP. Zrozumieć system ERP, PWN, 2011.
 2. Romanowska, M., Gierszewska, G., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa, PWE, 2009.
 3. Osbert-Pociecha, G. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Studium przypadków. Wrocław, AE, 2009.
 4. Kisielnicki J., MIS - Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo PLACNET, Warszawa, 2008.
 5. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa, 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Łukasz Sobolewski (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 09:22)