SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Programowanie zdarzeniowe skalowanych systemów internetowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Programowanie zdarzeniowe skalowanych systemów internetowych
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-PZSSI
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Jacek Tkacz
 • dr inż. Michał Doligalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z metodami tworzenia i rozwóju aplikacji internetowych na pojedynczej stronie z wykorzystaniem frameworków JavaScript oraz ich praktyczne wykorzystanie.

Zapozanie z metodami wykorzystania asynchronicznych strumieni danych. Wykorzystanie wzorców projektowych (np. MVC, obserwator) w projektowaniu reaktynych aplikacji internegowych.

Wymagania wstępne

 • Język Java i technologie Web
 • Programowanie współbieżne i rozproszone
 • Zarządzanie przemysłowym projektem informatycznym

Zakres tematyczny

Tworzenie i rozwój aplikacji internetowych w językach JavaScript//TypeScript na pojedynczej stronie z wykorzystaniem wzorca MVC. Dwukierunkowe wiązanie danych w AnguylarJS Statyczne i dynamiczne żródła danych JSON. Node.js jako środowisko uruchomieniowe zaprojektowane do tworzenia wysoce skalowalnych aplikacji internetowych. Tworzenie aplikacji sterowanych zdarzeniami, wykorzystujących asynchroniczny system wejścia-wyjścia. Asynchroniczne programowanie reaktywne (RxJS i RxJava).

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny i multimedialny.

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

Projekt: Wykonanie zadań projektowych, praca w zespole

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium realizowanego w formie pisemnej. 

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium (80%) oraz aktywności na zajęciach (20%).

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z zadania projektowego, oraz ocen cząstkowych.

Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%

Literatura podstawowa

 1. Freeman A.: AngularJS. Profesjonalne techniki, Helion, 2015
 2. Fain Y., Moiseev A.: Angular 2. Programowanie z użyciem języka TypeScript, Helion, 2017
 3. Kalbarczyk D., Kalbarczyk A.: AngularJS. Pierwsze kroki, Helion, 2015
 4. Nurkiewicz T., Christensen B.: Reactive Programming with RxJava. Creating Asynchronous, Event-Based Applications, O'Reilly, 2016
 5. Mansill S.: Reactive Programming with RxJS: Untangle Your Asynchronous JavaScript Code, Pragmatic Bookshel, 2015
 6. Mardan A.: Practical Node.js: Building Real-World Scalable Web Apps, Apress, 2018

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Michał Doligalski (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 23:24)