SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomia behawioralna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomia behawioralna
Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoPD-EB
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Ekonomia menedżerska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dorota Roszkowska-Hołysz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wprowadzenie i omówienie podstawowych pojęć i procesów związanych zachowaniem człowieka w sferze ekonomicznej.

Wymagania wstępne

Zaliczenie kursów z Mikroekonomii, makroekonomii

Zakres tematyczny

Styk nauk psychologia ekonomiczna/ekonomia behawioralna. Problem racjonalności podmiotów ekonomicznych. Percepcja działań ekonomicznych. Własność i posiadanie. Psychoekonomiczne cechy pieniądza. Ekonomiczne przesłanki i efekty dobrostanu psychicznego. Dylematy społeczne. Socjalizacja ekonomiczna. Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka. Finanse behawioralne. Zachowania konsumenckie. Behawioralne aspekty płacenia podatków. Teorie oszczędzania. Ludzka skłonność do hazardu.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda przypadków, praca w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin, ćwiczenia – zaliczenie z oceną.

Warunkiem zaliczenia wykładu jest pozytywne (przynajmniej 60% prawidłowych odpowiedzi) zaliczenie testu z zakresu zagadnień teoretycznych przedstawionych na wykładzie. Możliwe jest zaliczenie w formie ustnej, w przypadku niewielkiej liczby uczestników. 

Warunkiem zaliczenia na ocenę ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie kolokwium w formie pytań otwartych. Wynik kolokwium stanowić będzie ocenę wiedzy i umiejętności. Na ocenę końcową składa się ocena z egzaminu, kolokwium, obecność na zajęciach, oraz aktywność na zajęciach, pogłębiona samodzielną lekturą zalecanych pozycji w domu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 36 24
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 14 26
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1. Czerwonka M., Godlewski M., Finanse behawioralne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008. 2. Frank R.H., Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, GWP, Gdańsk 2004. 3. Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, , Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Literatura uzupełniająca

J. Sokołowska, Psychologia decyzji rynkowych. Ocena prawdopodobieństwa i modele wyboru w sytuacji ryzykownej, Warszawa 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dorota Roszkowska-Hołysz (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 10:00)