SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomia zrównoważonego rozwoju - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomia zrównoważonego rozwoju
Kod przedmiotu 07.2-WZ-EkoPD-EZR
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Monika Michalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zrównoważonego rozwoju jako nowego paradygmatu w ekonomi oraz zapoznanie z wybranymi metodami i instrumentami realizacji celów zrównoważonego rozwoju w życiu społecznym i gospodarczym.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład: Podstawy i istota koncepcji zrównoważonego rozwoju. Konieczność reformy ekonomii tradycyjnej, ekonomia środowiska i ekonomia ekologiczna – etapy na drodze do ekonomii zrównoważonego rozwoju. Główne tezy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Wzrost gospodarczy w ekonomii zrównoważonego rozwoju.

Ćwiczenia: Gospodarka - społeczeństwo - środowisko – wiedza na temat relacji i zależności tych systemów jako podstawa zrównoważonego rozwoju. Od homo economicus do homo cooperativus – podstawy etyki zrównoważonego rozwoju. Osobisty wkład w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju (zrównoważona konsumpcja). Tradycyjne założenia polityki gospodarczej a propozycje zrównoważonej polityki gospodarczej. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju – podstawa implementacji koncepcji w praktyce życia społecznego i gospodarczego.

Metody kształcenia

Wykład: wykład z elementami aktywizacji słuchaczy.

Ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach, wystąpienie, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student zobowiązany jest do zaliczenia wykładu na ocenę. Zaliczenie wykładu otrzymuje student, który uzyska przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte lub testowe sformułowane w kolokwium zaliczającym (K_W01, K_W4).

Aby zaliczyć ćwiczenia student zobowiązany jest: a) zaliczyć na ocenę pozytywną test lub kolokwium złożone z pytań otwartych (zaliczenie otrzymuje student, który udzieli nie mniej niż 60% poprawnych odpowiedzi) (K_W01, K_W4); b) przygotować prezentację multimedialną i wygłosić referat dotyczący problematyki ekonomii zrównoważonego rozwoju (K_U09, K_K02, K_K05); c) brać udział w dyskusjach oraz pracach grup podczas ćwiczeń (K_K02, K_K05).

Ocena z przedmiotu będzie średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z ćwiczeń i wykładu, przy założeniu, że obie oceny będą co najmniej dostateczne. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 38
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 62
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

1. Carly M., Spapens P., Dzielenie się światem, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Białystok-Warszawa 2000.

2. Fiedor B. (red.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.

3. Poskrobko B. (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2010.

4. Poskrobko B. (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2010.

5. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Warszawa 2010.

6. Kronenberg J., Burger T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.

7. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004. 

Literatura uzupełniająca

1. Bartniczak B., Zaremab-Warnke S.(red.), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, t. IV, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok –Wrocław 2010.

2. Czaja S., Spory wokół koncepcji nauki ekonomii zrównoważonego i trwałego rozwoju – ujęcie problemowo-dydaktyczne, Ekonomia = Economics Nr 5 (17), s. 35-45, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011.

3. Kiełczowski D., Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2009.

4. Michałowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, Wyd. Cedewu, Warszawa 2007.

5. Poskrobko B (red.), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, t. III, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok–Warszawa 2010.

6. Poskrobko B., Dobrzański G.(red.), Problemy interpretacji i realizacji zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Monika Michalska (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 15:33)