SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe 2 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2
Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoPD-SD2
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Występuje w specjalnościach Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia, Ekonomia menedżerska, Ekonomia przedsiębiorstwa, Rachunkowość i doradztwo finansowe
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 45 3 45 3 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem seminarium jest po pierwsze – poszerzenie wiedzy z wybranego obszaru i uściślenie zainteresowań naukowych studentów (nakreślenie granic obszaru badawczego) w odniesieniu do ich przyszłej pracy magisterskiej. Odbywać się to będzie w drodze prezentacji przez studentów przedmiotu swoich poszukiwań naukowych, a następnie krytycznej dyskusji nad nim. Drugim celem jest wypracowanie koncepcji danej pracy – tematu i struktury. Student powinien umieć przedstawić temat swojej pracy i zarysować jej strukturę, prezentując jednocześnie przyjętą przez siebie metodologię. Dyskusja towarzysząca temu etapowi powinna dotyczyć przedmiotu pracy, a także zaproponowanej metody rozwiązania danego problemu badawczego. Trzecim celem seminarium jest napisanie pracy.

Wymagania wstępne

Student ma wiedzę zgodną z programem studiów na kierunku Ekonomia. Umie przygotowywać prezentacje multimedialne. Wykazuje gotowość do rozwoju swojej wiedzy i umiejętności. Jest otwarty na pracę w zespole.

Zakres tematyczny

Przygotowanie dalszych rozdziałów pracy. Prezentacja przez studentów i dyskusja w grupie seminaryjnej: wyników badań literaturowych odnośnie problemu postawionego w pracy; uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania podmiotu (organizacji), w którym są prowadzone badania; wyników analizy aktualnie zastosowanego w organizacji rozwiązania problemu; koncepcji/projektu doskonalącego rozwiązania postawionego problemu.

Metody kształcenia

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena formująca - na podstawie udziału w dyskusji podczas prezentacji przygotowanych tekstów innych członków grupy seminaryjnej. Ocena ostateczna - na podstawie ocen formujących oraz dwóch prezentacji pracy magisterskiej: 1) analiza literaturowa problemu oraz analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania podmiotu, w którym prowadzone są badania, 2) analiza stanu istniejącego w podmiocie w zakresie określonym tematem pracy magisterskiej oraz koncepcja/projekt rozwiązania problemu 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008. 2. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009. 3. Pieter J., Zarys metodologii prac naukowych, PWN, Warszawa 1975. 4. Wójcik, K., Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Placet, Warszawa, 2005. 5. Flick U., Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2010. 6. Popławski S., Skawińska E. (red.). Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją, PWE, Warszawa 2012. 7. Regulamin studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Literatura uzupełniająca

Literatura związana z problematyką projektu badawczego i pracy dyplomowej.

Uwagi

Szczegółowy program seminarium, wykaz literatury, wymagania dotyczące pracy ustala i podaje do wiadomości studentów prowadzący seminarium.

 

PROGRAM OPRACOWALI: pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania stanowiący minimum kadrowe na kierunku Ekonomia prowadzący badania w obszarze danej specjalności


Zmodyfikowane przez dr Dorota Roszkowska-Hołysz (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 17:33)