SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gry strategiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gry strategiczne
Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoPD-GR
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Ekonomia przedsiębiorstwa
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania jest nabycie zaawansowanej wiedzy z zakresu gry strategicznej. Poznanie istoty, zasad, modeli, metod i technik zarządzania strategicznego wykorzystywanych w grach strategicznych. Ponadto nabycie praktycznych umiejętności identyfikacji problemów i doboru odpowiednich metod do rozwiązania problemów. Poznanie procesów analizy strategicznej, planowania strategicznego i implementacji strategii; Stosowanie metod analizy strategicznej, planowania strategicznego i implementacji strategii do rozwiązania problemów zarządzania. 

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych wykładów: Wprowadzenie do zajęć. Zapoznanie się z sylabusem przedmiotu. Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu. Istota strategii, gry i zarządzania strategicznego. Szkoły i nurty zarządzania strategicznego; Poziomy i rodzaje strategii. Globalny i lokalny kontekst strategii; Proces formułowania strategii; Wizja, misja i cele strategiczne organizacji; Konkurencyjność a przewaga konkurencyjna organizacji; Metody analizy strategicznej otoczenia organizacji; Elementy strategicznej analizy sektora; Metody planowania strategicznego; Implementacja strategii; Alianse strategiczne Zarządzanie strategiczne w kontekście nurtu zasobowego, podejścia przedsiębiorczego oraz sieci międzyorganizacyjnych; Strategie kooperacji i tworzenia wartości; Modele biznesu; Gry strategiczne w warunkach oddziaływań dynamicznego otoczenia.

W ramach prowadzonych ćwiczeń: Istota strategii i zarządzania strategicznego. Szkoły i nurty zarządzania strategicznego; Poziomy i rodzaje strategii; Kształtowanie wizji, misji i celów strategicznych organizacji; Zastosowanie metod analizy strategicznej, planowania strategicznego, implementacji strategii. Formułowanie i ocena alternatywnych opcji strategicznych; Charakterystyka wybranych rodzajów strategii. Analiza wartości dla interesariuszy. Kontrola strategiczna.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda podająca, prezentacja danych i informacji (rzutnik, foliogram), prezentacja multimedialna, komunikacja interaktywna, ćwiczenia, praca w zespołach zadaniowych, praca własna - przygotowanie do zajęć i egzaminu, prezentacja, dyskusja.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie z oceną,  ćwiczenia – zaliczenie z oceną 

Zaliczenie z wykładu: warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej  oceny z ćwiczeń. Zaliczenie w formie pisemnej, zadania z treścią.

Zaliczenie ćwiczeń: oceny za ćwiczenia – minimum 2 ćwiczenia (80%) i aktywność na zajęciach (20%).

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń (50%) i wykładu (50%). Progi średniej arytmetycznej dla oceny końcowej są następujące:

dostateczny  <3>

dostateczny plus od 3,25-3,74;

dobry od 3,75-4,24;

dobry plus  od 4,25-4,74;

bardzo dobry od 4,75

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 23
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 27
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.

2. Morgan M., Levitt R.E., Malek W., Skuteczne wdrażanie strategii, PWN, Warszawa 2010.

3. Obłój K., Strategia organizacji, w poszukiwaniu stałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.

4. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi strategicznej, PWE, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

1. Kaplan R. S., Norton D. P., Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2007.

2 .Łobejko S., Pierścionek Z. (red), Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.

3. Penc-Pietrzak I., Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcje i zastosowania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003.

4. Romanowska M., Wachowiak P. (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.

5. A.K. Dixie, B.J. Nalebuff, Sztuka strategii. Teoria gier w biznesie i życiu prywatnym,  MT Biznes, Warszawa 2010. http://www.gandalf.com.pl/files/products/text/331224.pdf

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dorota Roszkowska-Hołysz (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 18:17)