SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Budowanie relacji przez komunikowanie się - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Budowanie relacji przez komunikowanie się
Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoPD-BRPK
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Ekonomia menedżerska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Patrycja Łychmus
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z możliwościami wykorzystania komunikowania interpersonalnego w budowaniu relacji z interesariuszami współczesnych organizacji.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Rozmowa kwalifikacyjna – jej znaczenie, cele i reguły; Prowadzenie efektywnych zebrań zespołowych – przygotowanie agendy, zasady, wyznaczanie ról; Komunikowanie interpersonalne podczas konfliktów, w zależności od ich typu i etapu przebiegu; Rozmowa oceniająca i wykorzystanie reguł konstruktywnej krytyki, wspólne planowanie działań służących rozwojowi pracownika; Komunikowanie publiczne w pracy przez menedżera personalnego – znaczenie dla kształtowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Wykorzystanie odpowiedniego stylu komunikowania się.

 

Metody kształcenia

Praca w zespołach, dyskusja grupowa, case study, ćwiczenia warsztatowe, symulacje.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę końcową składają się następujące elementy: obecność i aktywny udział na zajęciach (20% oceny końcowej z ćwiczeń) oraz zaliczenie na ocenę pozytywną pisemnego kolokwium (70%).

Obecność na ćwiczeniach: studenci zobowiązani są do systematycznego uczestnictwa w zajęciach. W przypadku nieobecności wynikłych
z ważnych przyczyn należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległych wykładów. W celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach student przedstawia stosowne zaświadczenie w ciągu 7 dni.

Ocena aktywności podczas zajęć będzie odbywała się poprzez systematyczną obserwację wykonania zadań przewidzianych programem ćwiczeń [K_U05, K_U10, K_K07].

Kolokwium zaliczeniowe obejmie swoją treścią tematy realizowane podczas ćwiczeń; lista pytań z zakresem tematycznym zostanie przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem. Kolokwium będzie składać się z pięciu pytań otwartych z progami punktowymi (progi punktowe dla poszczególnych ocen z kolokwium: 10-9,5  punktów – bardzo dobry; 9 punktów – dobry plus; 8,5-8 punktów – dobry; 7,5-7 punktów – dostateczny plus; 6,5-6 punktów – dostateczny) [K_W06, K_W07, K_W12].

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 20 15
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 35
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. A. von de Heyde, B. von der Linde, Techniki prowadzenia rozmów dla kadry zarządzającej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009
  2. M. Jaworowicz, P. Jaworowicz, Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji, Difin, Warszawa 2017
  3. S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, PWN, Warszawa 2012
  4. T.R. Bacon, Budowanie relacji w firmie. Jak stworzyć zaangażowany i zadowolony zespół?, GWP, Gdańska 2014
  5. A. Bitkowska, A. Korombel, J.M. Moczydłowska, Relacje jako kapitał organizacji, Difin, Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca

  1. Artykuły z czasopisma „Personel i Zarządzanie”
  2. Artykuły z czasopisma Harvard Buissnes Review

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Patrycja Łychmus (ostatnia modyfikacja: 03-05-2019 12:25)