SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny specjalnościowy - Ekonomia menedżerska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny specjalnościowy - Ekonomia menedżerska
Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoPD-WMS-EM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Ekonomia menedżerska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaprezentowanie wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania biznesem. Kształtowanie umiejętności analizowania ryzyka i jego wpływu na wartość przedsiębiorstwa oraz umiejętności umożliwiającej zarządzanie ryzykiem we współczesnym świecie. Zaprezentowanie systemu informacji gospodarczych, elektronicznych płatności i rozliczeń oraz bezpieczeństwa elektronicznego biznesu. Nabycie umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk oraz procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład: Zarządzanie biznesem we współczesnym świecie. Pojęcie, istota i cechy ryzyka we współczesnym biznesie. Kategoryzacja ryzyka w działalności biznesowej. Proces zarządzania ryzykiem. Rola informacji w działalności gospodarczej. Rynek wymiany informacji w Europie i na świecie. Możliwości transgranicznej wymiany informacji finansowych. Charakterystyka polskiego rynku wymiany informacji i danych gospodarczych. Systemy wymiany informacji w Polsce. Charakterystyka rynku elektronicznych usług płatniczych. Funkcjonujące systemy płatności elektronicznych. Narzędzia i bezpieczeństwo elektronicznego biznesu

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny i problemowy z elementami konwersatorium.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w wykładach. Weryfikacja efektów kształcenia (K_W09, K_W07, K_U05, K_U08, K_K05, K_K08) pod koniec każdego wykładu poprzez dyskusję oraz w trakcie zaplanowanych konsultacji.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% poprawnych odpowiedzi z pracy pisemnej.

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% - dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z pisemnego zaliczenia z  wykładu (100%).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 18
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 32
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
  2. Kisielnicki J., Zarządzanie organizacją: zarządzanie nie musi być trudne, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2005.
  3. Tyszka T., Zaleśkiewicz T., Racjonalność decyzji: pewność i ryzyko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
  4. Zapłata S., Kaźmierczak M., Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna: nowoczesne koncepcje zarządzania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.Opracowania, raporty i materiały – Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej S.A. BIG InfoMonitor S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Literatura uzupełniająca

  1. Grzywacz J., Podstawy bankowości. System bankowy. Kredyty i rozliczenia. Ryzyko i ocena banku. Marketing, DIFIN, Warszawa 2002.
  2. Opracowania, raporty I materiały – Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej S.A. BIG, InfoMonitor S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
  3. Pokusy T. (red.), Nowoczesne zarządzanie - wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu; Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2010.
  4. Rzeczycka A., Ryzyko bankowe i metody jego ograniczania, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-05-2019 21:22)