SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny specjalnościowy - Rachunkowość i doradztwo finansowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny specjalnościowy - Rachunkowość i doradztwo finansowe
Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoPD-WMS-RiDF
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Rachunkowość i doradztwo finansowe
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Grażyna Borys
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie przez studentów wiedzy o mechanizmach i instrumentach ochrony konsumenta na rynku usług finansowych oraz umiejętności podejmowania decyzji kontraktowych i dochodzenia praw konsumenckich jak również stymulowanie postaw odpowiedzialności za podjęte decyzje.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Pojęcie, rodzaje i specyfika usług finansowych; modele ochrony konsumenta na rynku usług finansowych; instytucjonalne podstawy ochrony konsumenta na rynku usług finansowych; reklamacje usług finansowych; przedsądową ochrona konsumenta na rynku finansowym i arbitraż bankowy; ochrona interesów konsumentów usług finansowych w przypadku bankructwa usługodawcy; instytucja upadłości konsumenckiej.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Metodą weryfikacji efektów kształcenia jest ustne i pisemne zaliczenie.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 37 15
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 38 60
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1,5 0,5
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1,5 2,5
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

A.Nieczyporuk, Ochrona interesów konsumenta na rynku detalicznych usług bankowych w Polsce na tle Unii Europejskiej. CeDeWu, Warszawa 2018.

E.Bogacka-Kisiel (red.) Finanse osobiste. Zachowania – Produkty – Strategie. WN PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

B.Świecka (red), Współczesne problemy finansów osobistych. CeDeWu, Warszawa 2014.

B. Świecka (red.), Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny – Skutki -  Przeciwdziałanie. Difin, Warszawa 2009.

Uwagi

Nazwa: Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 10-05-2019 20:49)