SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

System motywowania w organizacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu System motywowania w organizacji
Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzD-SMO
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Menadżer personalny
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Marta Moczulska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z problematyką motywowania pracowników w organizacji, kształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie tworzenia systemu motywowania w przedsiębiorstwie

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczenia na min. ocenę dostateczną z przedmiotów: Podstawy zarządzania realizowanego w semestrze I, Profesjonalizacja doboru pracowników w semestrze II.

Zakres tematyczny

Treść wykładów: Istota i funkcje systemu motywowania. Elementy składowe systemu motywowania. Motywowanie w  zarządzaniu zasobami ludzkimi. Teorie motywacji. Płaca jako element systemu motywowania. Składniki wynagrodzenia i zasady ich kształtowania. Współczesne systemy wynagradzania. Pozapłacowe (niematerialne) elementy motywowania. Uwarunkowania systemu motywowania.

Treść ćwiczeń: Elementy składowe systemu motywowania. Możliwości zastosowania teorii motywacji w motywowaniu pracowników. Składniki wynagrodzenia i zasady ich kształtowania. Projektowanie systemu motywowania. Efektywne motywowanie różnych grup pracowników

Metody kształcenia

Wykład - konwencjonalny

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, praca z książką, case study

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia dla ćwiczeń (K_U02, K_U03, K_U07, K_U12, K_K02): praca zaliczeniowa obejmująca swoją tematyką treści realizowane podczas wykładów oraz ćwiczeń; zadanie polega na (1) stworzeniu lub (2) analizie i ocenie systemu motywowania określonego przedsiębiorstwa . Ocena uzależniona jest od ujęcia i syntezy problemu, kompletności elementów, jakości (uzasadnienia, spójność, kreatywność) proponowanych rozwiązań, jasności wypowiedzi.

Warunki zaliczenia dla wykładów (K_W01, K_W08, K_W09, K_W13): kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas wykładów; test. Progi dla poszczególnych ocen: 50%- dostateczny, 60% dostateczny plus; 70% dobry; 80% - dobry plus, powyżej 90%% - bardzo dobry. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Ocena końcowa: na ocenę końcową składa się wynik uzyskany z wykładu  (30%) i ćwiczeń (70%). Przy czym wyliczana jest ona przy założeniu uzyskania zaliczenia z obu form prowadzenia zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Kopertyńska M. W., Motywowanie do pracy, Placet, 2009
 2. Sekuła Z., Motywowanie do pracy Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa, 2010
 3. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer Business. Kraków, 2007
 4. Gajdek G., Motywowanie jako element procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2015.
 5. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna 2001
 6. Gick,Tarczyńska M., Motywowanie pracowników : systemy - techniki – praktyka, PWE, 1999
 7. Stankiewicz J., Bortnowska H., Motywowanie pracowników do przejawiania twórczych zachowań (w świetle wyników badań) [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i jedność (red. K. Jaremczuk) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, Tarnobrzeg, 2010
 8. Stankiewicz J., Moczulska M., Partycypacja pracowników w podejmowaniu decyzji a poprawa relacji interpersonalnych, [w:] Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań, (red. M. Geryk), Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, Gdańsk, 2010

Literatura uzupełniająca

 1. Król M., Lipka A., Waszczak S., Winnicka-Wejs A., Kształtowanie motywacji wewnętrznej, Koszty jakości i ryzyko, Difin, Warszawa, 2010
 2. Stankiewicz J., Bortnowska H., Możliwości motywowania klientów wewnętrznych banków (w świetle wyników badań), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 594 (54)
 3. Moczydłowska J., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, 2008
 4. Benedict  A., Motywowanie pracowników w sytuacjach kryzysowych, Astrum, Wrocław, 2003
 5. Piwowarczyk J., Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna, 2006

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marta Moczulska (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 17:21)