SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny specjalnościowy - Menedżer personalny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny specjalnościowy - Menedżer personalny
Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzD-WMS MP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Menadżer personalny
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Marta Moczulska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania przez menedżerów współdziałania i rywalizacji w zarządzaniu.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Skuteczne sposoby działań współczesnego menedżera personalnego. Wyzwalanie rywalizacji pozytywnej. Efektywne współdziałanie.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny z elementami konwersatorium.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z pracy zaliczeniowej.

Literatura podstawowa

  1. Bohdziewicz P. (red.), Menedżer personalny u progu XXI wieku, Łódź 2001.
  2. Dagnino G.B., Le Roy F., Yami S., Czakon W., Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?, „Przegląd Organizacji”, 2008, nr 6.
  3. Jankowska B., Konkurencja czy kooperacja?, „Ekonomista”, 2009, nr 1
  4. Tidstro¨m A., Causes of conflict in intercompetitor cooperation, „Journal of Business & Industrial Marketing”, 2009, 24/7
  5. Kim J., Parkhe A., Competing and cooperating similarity in global strategic alliances; An exploratory examination, “British Journal of Management”, 2009, vol. 20, issue 3.
  6. .Lado A.A., Boyd N.G., Hanlon S.G.,  Competition, cooperation, and the search for economic rents; a syncretic model, “Academy of Management Review”, 1997, vol. 22, issue. 1
  7. Luo Y., A coopetition perspective of global competition, “Journal of World Business”, 2007, vol. 42, issue 2.
  8. .Straffin, P. D.,  Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004

Literatura uzupełniająca

Artykuły z czasopism np. „Personel i Zarządzanie”, HBR

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marta Moczulska (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 17:40)