SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kurs podręcznikowy języka francuskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kurs podręcznikowy języka francuskiego
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRMP-KP-K-S14_genV61NM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 12
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • dr Witold Kowalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 150 10 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Grupa początkująca: osiągnięcie poziomu A2 znajomości języka francuskiego wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie gramatyki praktycznej, konwersacji, rozumienia ze słuchu, pisania i rozumienia tekstu pisanego.

Grupa kontynuacyjna:osiągnięcie poziomu A2+/B1 znajomości języka francuskiego wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie gramatyki praktycznej, konwersacji, rozumienia ze słuchu, pisania i rozumienia tekstu pisanego.

Wymagania wstępne

Grupa początkująca: brak.

Grupa kontynuacyjna: min. poziom A1 znajomości języka francuskiego wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Zakres tematyczny

Grupa początkująca

Funkcje komunikacyjne: Nawiązywać kontakt z drugą osobą; witać, żegnać kogoś; przepraszać kogoś; przeliterować wyraz np. imię, nazwisko; przedstawić siebie lub kogoś; mówić o sobie i o swoich upodobaniach; określić przynależność, posiadanie; poprosić kogoś o zrobienie czegoś i sformułować prośbę w uprzejmy sposób; zaproponować coś komuś, przyjąć, odrzucić zaproszenie; zapytać o godzinę, podać godzinę; określić datę; umówić się na spotkanie; wyrażać opinię pozytywną, negatywną; pytać o cenę; określać ilość; usytuować (się) w przestrzeni; pytać o drogę i wskazać ją; wydać polecenie, zabronić; opisać jakieś miejsce, określić jego położenie; opowiadać, rozmawiać o wakacjach; opisać swój dzień; rozpoznawać rejestry językowe; określić precyzyjnie czas (od i do kiedy, ile czasu temu, przez jaki czas, itp.); wyrażać zgodę lub sprzeciw; porównać osoby, rzeczy; scharakteryzować kogoś; opisać wygląd osoby; mówić, rozmawiać o przyszłości; rozumieć prognozę pogody, poinformować o pogodzie; wyrazić swoje pragnienia; życzyć czegoś komuś.
Gramatyka: Czasy: présent, passé composé, imparfait, futur proche, futur simple; tryb rozkazujący i subjonctif (wprowadzenie); rodzajniki określone, nieokreślone, cząstkowe i ściągnięte; zdania pytające, przeczenie (ne…pas, ne…plus, ne…jamais); zaimki dopełnienia bliższego i dalszego; zaimki en, y; liczebniki główne i porządkowe; przymiotniki dzierżawcze.

Grupa kontynuacyjna

Funkcje komunikacyjne: Opisywać codzienne czynności; opisywać wydarzenia przeszłe; rozróżniać style języka; pytać o opinię a także ją wyrażać; formułować cel; porównywać przedmioty, osoby, miejsca, sytuacje; mówić o przeszłości; wyrażać zdziwienie, zaskoczenie, obawę, niepokój, radość, smutek, złość, niezadowolenie; określić kolejność czynności, wydarzeń – równoczesność, uprzedniość, następczość; określić częstotliwość; określić cel; nakazać, zabronić; precyzyjnie wyrażać swoje intencje; mówić o wrażeniach, odczuciach; podać przyczynę, określić skutek; formułować zarzuty, usprawiedliwiać się; wyrazić warunek; formułować hipotezy; uzasadnić swój wybór, decyzję; zaprotestować, poskarżyć się; prowadzić rozmowę telefoniczną; zaplanować wypowiedź ustną lub pisemną.
Gramatyka: Czasy: présent, passé composé, imparfait, futur proche, futur simple, plus-que-parfait, passé récent; tryb subjonctif, tryb warunkowy; zdania warunkowe; gérondif; strona bierna czasownika; stopniowanie przymiotników i przysłówków; zaimki względne.

Metody kształcenia

Praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, technika ról, ćwiczenia symulacyjne, swobodne wypowiedzi ustne i pisemne, ćwiczenia odtwórcze i twórcze, techniki ludyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student zdobywa punkty w ciągu semestru poprzez zaliczanie określonej liczby prezentacji ustnych i prac pisemnych u wszystkich prowadzących przedmiot ; dodatkowym kryterium są aktywność i obecność na zajęciach. Oceną końcową jest ocena średnia wyliczona na podstawie ocen uzyskanych u każdego z prowadzących kurs podręcznikowy.

Literatura podstawowa

Grupa początkująca: wybrane podręczniki, np. Connexions 1, Le Nouveau Taxi 1, Alors 1, Tout va bien 1, Alter ego 1.

Grupa kontynuacyjna: wybrane podręczniki, np. Connexions 2, Le Nouveau Taxi 2, Alors 2, Tout va bien 2, Alter ego 2.

Literatura uzupełniająca

Materiały dodatkowe, uzupełniające: dokumenty autentyczne (pisemne, dźwiękowe, wizualne i audio-wizualne): medialne, użytkowe, literackie i epistolarne.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 23-05-2019 13:46)