SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie inżynierskich baz danych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie inżynierskich baz danych
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-29_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Grzegorz Pająk
 • dr inż. Iwona Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zagadnień związanych z projektowaniem i implementacją systemu informatycznego, wykształcenie umiejętności wykorzystania poznanych narzędzi do stworzenia bazy danych spełniającej wymogi użytkownika końcowego.

Wymagania wstępne

Znajomość obsługi komputera, podstawy teorii zbiorów.

Zaliczenie przedmiotów: Matematyka, Technologie Informacyjne, Techniki programowania.

Zakres tematyczny

Wykład:

Pojęcia podstawowe: baza danych, model danych, system zarządzania bazą danych, system baz danych. Klasyfikacja systemów baz danych. Najważniejsze modele danych.

Projektowanie aplikacji bazodanowych: analiza istniejącej infrastruktury, rozpoznanie wymagań użytkowników końcowych i systemowych, formułowanie głównego celu aplikacji, identyfikacja głównych funkcji aplikacji, sporządzenie modelu opisowego. Przygotowanie przykładowego projektu aplikacji bazodanowej.

Modelowanie danych z wykorzystaniem modelu relacyjnego. Pojęcia podstawowe: relacja, krotka, identyfikator i klucz relacji, klucz naturalny i sztuczny. Problemy wynikające z nieprawidłowej struktury danych. Normalizacja danych: pojęcie zależności funkcjonalnej, pierwsza, druga i trzecia forma normalna. Relacyjny model danych dla potrzeb przykładowego projektu.

Języki manipulowania danymi (DML). Klasyfikacja abstrakcyjnych języków zapytań Codd’a: język algebraiczny, język oparty na relacyjnym rachunku krotek, język oparty na relacyjnym rachunku dziedzin. Języki algebraiczne: operator rzutowania, operator selekcji, operator złączenia. Przykłady realizacji wybranych funkcji projektowanej aplikacji bazodanowej z wykorzystaniem języka algebraicznego.

Przykłady języków manipulowania danymi. Język QBE: projektowanie kwerend w języku QBE, kwerendy wybierające, aktualizujące, dołączające, usuwające i tworzące tabele. Język SQL: podstawowa składnia polecenia SELECT, dodatkowe możliwości języka (klauzula ORDER BY, GROUP BY, wbudowane funkcje), polecenia umożliwiające definiowanie schematów danych i modyfikację zawartości (CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE). Implementacja wybranych funkcji przykładowej aplikacji bazodanowej w języku SQL i QBE.

Podstawy projektowania interfejsu użytkownika: analiza wymagań użytkowników końcowych, dobór elementów sterujących, dopasowanie do istniejących standardów, podstawy prawidłowego wykorzystania koloru i elementów graficznych, testy użyteczności. Raport jako element interfejsu użytkownika. Analiza wybranych elementów interfejsu przykładowej aplikacji.

Kierunki rozwoju systemów zarządzania bazami danych, projektowanie baz danych w modelu klient-serwer.

Laboratorium

Wprowadzenie do programu Microsoft Access: tworzenie prostych baz danych z wykorzystaniem kreatora, podstawowe elementy składowe bazy danych (tabele, kwerendy i formularze), tryb projektowania i przeglądania.

Tworzenie tabel na podstawie dostarczonego schematu danych. typy danych dostępne w MS Access, kontrola danych wprowadzanych przez użytkownika, ustalanie związków pomiędzy tabelami, wymuszanie więzów integralności, projektowanie odnośników.

Implementacja funkcji aplikacji bazodanowej przy użyciu kwerend: proste kwerendy wybierające wykorzystujące operator rzutowania i selekcji, wykorzystanie operatora złączenia do wyświetlania danych z wielu tabel, określanie warunków selekcji po uruchomieniu kwerendy, grupowanie danych i wykonywanie obliczeń.

Budowa interfejsu użytkownika, wykorzystanie kreatorów i asystentów do projektowania formularzy i raportów, podformularze, dodawanie elementów sterujących i dostosowywanie wyglądu formularzy do przyjętej koncepcji interfejsu.

Wykorzystanie makropoleceń do automatyzacji operacji wykonywanych przez aplikację bazodanową, tworzenie filtrów przez zapytanie oraz z wykorzystaniem właściwości formularza, konstruktor wyrażeń, wykorzystanie wybranych akcji do usprawnienia interfejsu użytkownika, makropolecenia warunkowe.

Projekt i implementacja bazy danych dla potrzeb wybranej instytucji.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny,

Laboratorium: zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym, projekt realizowany w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Kolokwium w formie pisemnej

Laboratorium: Średnia arytmetyczna z pozytywnych ocen uzyskanych z kolokwium i projektu.

Ocena końcowa: Średnia arytmetyczna z ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Colette R., Bazy danych : od koncepcji do realizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1988,

 2. Czapla K., Bazy danych: podstawy projektowania i języka SQL, HELION, Gliwice, 2015,

 3. Mendrala D., Szeliga M., Access 2016PL, HELION, Gliwice 2016,

 4. Muraszkiewicz M., Rybiński H., Bazy danych, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa, 1993,

 5. Ullman J. D., Widom J., Podstawowy kurs systemów baz danych, HELION, Gliwice, 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Bluttman K., Freeze W., Access: analiza danych: receptury, HELION, Gliwice, 2018.

 2. Muller R. J., Bazy danych, język UML w modelowaniu danych, MIKOM, Warszawa 2000,

 3. Pająk I., Pająk G., Łasiński K., Wprowadzenie do projektowania baz danych, Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra, 1998 (zaktualizowany skrypt dostępny w formie elektronicznej na stronie WWW przedmiotu).

 4. Systemy informatyczne inżynierii zarządzania, praca zbiorowa pod. red. Z. Banaszaka, (ćwiczenie nr 9, 10), Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra, 2001 (skrypt dostępny w formie elektronicznej na stronie WWW przedmiotu).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Grzegorz Pająk (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 16:57)