SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy projektowania inżynierskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania inżynierskiego
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-31_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Wojciech Babirecki
 • dr inż. Tomasz Belica
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu podstaw projektowania inżynierskiego. Zapoznanie studentów z identyfikacją elementów i części maszyn, ogólną znajomością budowy i zasady działania elementów i podzespołów maszyn takich jak: połączenia, sprzęgła, przekładnie, elementy podatne, łożyska itp. Kolejny cel przedmiotu to poznanie podstawowych zasad obliczania i projektowania podstawowych elementów maszyn.

Wymagania wstępne

Rysunek techniczny, Podstawy mechaniki, Wytrzymałość materiałów, Grafika inżynierska 2D, Materiałoznawstwo

Zakres tematyczny

Wykład

Podstawowe pojęcia i określenia. Modele procesu projektowania i konstruowania. Zasady konstrukcji. Technologiczność konstrukcji. Normalizacja, typizacja i unifikacja części oraz zespołów. Racjonalny dobór materiałów. Racjonalne kształtowanie części. Współczesne modele procesu projektowo - konstrukcyjnego. Przebieg procesu projektowo – konstrukcyjnego. Inżynieria współbieżna. Główne różnice między współbieżnym a „tradycyjnym” modelem procesu projektowego. Koszty, jakość i czas w projektowaniu współbieżnym. Katalogi kosztów względnych. Połączenia spawane, zgrzewane, nitowe, wciskowe, wpustowe, wielowypustowe, kołkowe, sworzniowe, klinowe, śrubowe - zasady konstruowania, obliczeń. Zasady doboru wszystkich rodzajów połączeń. Wady i zalety poszczególnych modeli. Konstrukcje nośne. Elementy podatne. Zadania elementów podatnych, budowa, zasada działania. Łożyska i łożyskowanie. Rodzaje łożysk, dobór, łożyskowanie wałów. Osie i wały. Zasady obliczeń i konstruowania. Elementy ustalające, uszczelnienia. Mechanizmy śrubowe. Rodzaje mechanizmów śrubowych, zasada działania, budowa. Sprzęgła i hamulce. Zadania sprzęgieł i hamulców. Rodzaje, budowa, zasada działania. Przekładnie zębate. Przekładnie pasowe, łańcuchowe i cierne. Rodzaje przekładni. Budowa i zasada działania. Wady i zalety, cechy konstrukcyjne. Zasady praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej podczas realizacji konkretnego projektu konstrukcji spawanej

Ćwiczenia

W ramach ćwiczeń student zapozna się z podstawowymi warunkami wytrzymałościowymi wykorzystywanymi przy obliczeniach elementów maszyn i urządzeń jak również zasadami tworzenia algorytmów obliczeniowych wybranych konstrukcji. Przewiduje się ćwiczenia związane z obliczeniami połączeń rozłącznych i nierozłącznych oraz obliczenia wybranych elementów maszyn.

Projekt

Na zajęciach projektowych studenci w grupach 2-osobowych realizują projekt konstrukcji spawanej, jaką jest zbiornik ciśnieniowy spawany. Zagadnienia realizowane na zajęciach obejmują:

 • Ustalenie głównych wymiarów zbiornika (średnica zbiornika, długość lub wysokość części walcowej); wstępny dobór szczegółów konstrukcyjnych – wykonanie szkicu
 • Obliczenia części walcowej i den zbiornika, dobór materiałów na część walcową i dennice
 • Zaprojektowanie podpór zbiornika, dobór wymiarów i materiałów na poszczególne elementy zbiornika
 • Obliczenie wzmocnień otworów w płaszczu zbiornika i dennicach
 • Sporządzenie dokumentacji konstrukcyjnej zbiornika
 • Sporządzenie dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR) zbiornika

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz.

Projekt: praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, giełda pomysłów, praca przy komputerze.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie co najmniej 60% z możliwych do otrzymania punktów.

Ćwiczenia: Zaliczenie z oceną.

Ocena wystawiana jest na podstawie pracy pisemnej uwzględniającej wszystkie przewidziane do realizacji ćwiczenia obliczeniowe.

Projekt: Zaliczenie z oceną.

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie projektu, z wykorzystaniem odpowiednich metod i technik. W trakcie realizacji projektu student ma zidentyfikować proste zadania inżynierskie, rozwiązać je pozyskując w tym celu niezbędne informacje z literatury.

Ocena końcowa:

Ocena końcowa jest sumą ocen składowych z następującymi współczynnikami wagowymi:

ocena z egzaminu - 0,5, ocena z ćwiczeń - 0,2, ocena z projektu - 0,3.

Literatura podstawowa

 1. M. Dietrich, red., PKM – tom I, II, III, WNT, Warszawa 1999,
 2. L. W. Kurmaz, PKM – projektowanie, PWN, Warszawa 1999,
 3. R. Knosala, A. Gwiazda, A. Baier, P. Gendarz, PKM – przykłady obliczeń, WNT, Warszawa 2000,
 4. W. Juchnikowski, J. Żółtowski, PKM pomoce do projektowania z atlasem, oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1990.

Literatura uzupełniająca

 1. K. Szewczyk, Połączenia gwintowe, PWN, Warszawa 1991,
 2. K. Ferenc, J. Ferenc, Konstrukcje spawane – projektowanie połączeń, WNT, Warszawa 2000,
 3. A. Biegus, Połączenia śrubowe, PWN, Warszawa 1997,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Wojciech Babirecki (ostatnia modyfikacja: 03-05-2019 18:58)