SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Controlling produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Controlling produkcji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-33_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych metod stosowanych w controllingu produkcji oraz nabycie umiejętności poprawnego wykorzystania danych finansowych w procesach podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz pomiaru efektywności procesów produkcyjnych, oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa na podstawie analizy mierników zarówno finansowych, jak i niefinansowych.

Wymagania wstępne

Podstawy ekonomii

Zakres tematyczny

W ramach wykładu omawiane są następujące treści:

Rachunek przychodów i kosztów. Dane z bilansu i rachunku zysków i strat. Ocena rentowności zleceń. Zrównoważona Karta Wyników. Kluczowe wskaźniki efektywności. Strategie przedsiębiorstw produkcyjnych. Raportowanie. Zasady planowania operacyjnego i tworzenia budżetów. Specyfika pomiaru procesów produkcyjnych. Analiza, monitoring i kontrola procesów produkcyjnych.

W ramach projektu studenci pracują w zespołach (2-3 osobowych) oraz indywidualnie wykonując zadania projektowe z zakresu:

- planowania działalności produkcyjnej,

- wyboru form ewidencji gospodarczej w momencie zakładania działalności gospodarczej i oceny ich wpływu na wynik finansowy jednostki,

- opracowania mapy strategii,

- opracowywania kluczowych wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa oraz oceny efektywności procesów produkcyjnych,

- oceny rentowności działalności produkcyjnej.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt w formie zadań projektowych wykonywanych w grupach (zespołach) oraz indywidualnie. Analiza przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z projektu obejmująca określoną sumę punktów z referatu, przygotowanego projektu i zadań projektowych realizowanych indywidualnie i w grupach podczas zajęć (70% oceny końcowej) oraz pozytywna ocena z egzaminu (30% oceny końcowej).

Literatura podstawowa

Foremna-Pilarska M., Controlling: narzędzia i struktury, PWE, Warszawa 2015.

Świderska G. K., Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2010.

Chomuszko M., Controlling procesów: jak wdrożyć?, PWN, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

Nowak E., Nieplowicz M., Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 21:13)