SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy harmonogramowania produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy harmonogramowania produkcji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZPU-P-58_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Roman Kielec, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu tradycyjnych (PERT, GANTT, CPM, MPM) i nowatorskich (DSM) metod harmonogramowania produkcji. Umiejętność w posługiwaniu się programem komputerowymi do harmonogramowania produkcji MsProject. Przedmiot stanowi kompendium wiedzy w zakresie sterowania i nadzoru realizacji projektów inżynierskich.

Wymagania wstępne

Zarządzanie produkcją i usługami, rachunek kosztów dla inżynierów

Zakres tematyczny

Wykład

Dekompozycja przedsięwzięcia. Wspomaganie zarządzania przedsięwzięciami za pomocą oprogramowania MS Projekt z wykorzystaniem metody wykresu paskowego GANTT i harmonogramu sieciowego PERT. Algorytm harmonogramowania (wyznaczenie czasu rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań). Wprowadzenie zadań do MS Projekt i tworzenie relacji między zadaniami. Wyszukiwanie, sortowanie i śledzenie struktury hierarchicznej zadań. Analiza relacji zachodzących pomiędzy zadaniami w metodzie CPM na standardowym przykładzie (czynności bezpośrednio poprzedzających).

Projekt

Na podstawie wybranego przedsięwzięcia, w oparciu o znane metody i techniki harmonogramowania procesów produkcyjnych, zaplanować jego optymalny przebieg z uwzględnieniem systemów wytwórczych. Do realizacji zadań projektowych wykorzystać planowanie przepływu w warunkach ograniczeń zasobowych, TOC – teoria ograniczeń w harmonogramowaniu, strategie planowania, kierowania i kontrolowania produkcji – podstawowe zasady sterowania przepływem.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt: praca zespołowa, burza mózgów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin

Ocena wystawiana na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt: zaliczenie na ocenę

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych i przygotowanie sprawozdania oraz składowej za „obronę” przez studenta sprawozdania z realizacji projektu.

Literatura podstawowa

  1. Kielec R. “Metoda planowania procesów projektowo-konstrukcyjnych z wykorzystaniem sprzężeń zwrotnych”. Rozprawa doktorska. Uniwersytet zielonogórski 2003.
  2. Kosturbiec A., Harmonogramowanie projektów, przegląd modeli, Gdańsk 2003 r.
  3. Matuszek J.: „Inżynieria produkcji”, Wydawnictwo Politechnika Łódzka, Filia w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2000

Literatura uzupełniająca

  1. Durlik I.: „Inżynieria zarządzania” cz. I i II, Biblioteka Biznesmena, Agencja Wydawnicza Placet, Gdańsk 1996

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 15:14)