SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ocena jakości technicznej materiałów i wyrobów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ocena jakości technicznej materiałów i wyrobów
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-IJ-P-54_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Tadeusz Szmigielski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z praktyczną wiedzą z zakresu stosowanych materiałów, technologii wytwarzania, jakości technicznej materiałów i wyrobów, dokonywania trafnych wyborów metod badań nieniszczących i niszczących, oceny ich przydatności, ustalaniu techniki badania, nabycie umiejętności do interpretowania i oceny wyników w zakresie obowiązujących norm, przepisów i specyfikacji, opracowywania sprawozdań z wynikami badań.

Wymagania wstępne

Techniki wytwarzania, materiałoznawstwo, podstawy metrologii

Zakres tematyczny

Wykłady: Pojecie jakości technicznej materiału i wyrobu. Cechy określające jakość techniczną wyrobu (cechy sformułowane w dokumentacji technicznej; cechy wynikające z norm). Podstawowe wymagania jakościowe wyrobu. Jakość techniczna, a jakość użytkowa wyrobu. Cechy jakości użytkowej wyrobu. Wymagania jakościowe i parametry charakteryzujące materiały w zależności od ich stanu (metody wytwarzania): materiały w stanie lanym, obrobione plastycznie, materiały metalurgii proszków, kompozytowe. Nowoczesne metody badań materiałowych: badania składu chemicznego (metody spektralne i emisyjne); badania mikrostruktury (mikroskopia elektronowa, dyfrakcja rentgenowska, ilościowa analiza mikrostruktury);  metody wykrywania i oceny wad materiałowych (defektoskopia magnetyczna, rentgenowska i ultradźwiękowa, metody penetracyjne). Podstawy teoretyczne wybranych prób technologicznych. Klasyfikacja wad wyrobów w inżynierii mechanicznej oraz techniki ich rozpoznawania i unikania. Techniki kontroli i podnoszenia jakości technicznej materiałów i wyrobów.

 

Zakres tematyczny laboratorium: Ocena materiałów konstrukcyjnych na podstawie statycznej próby rozciągania i badań udarności,  ocena właściwości technologicznych wilgotnych mas formierskich, rozpoznawanie wad odlewniczych i ustalanie przyczyn ich powstawania, rozpoznawanie niezgodności połączeń spajanych, badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych, rozpoznawanie wad wyrobów kutych, wykrawanych i tłoczonych, rozpoznawanie wad wyrobów z tworzyw sztucznych, ocena hartowności stali, rozpoznawanie wad wyrobów obrobionych cieplnie, ocena właściwości technologicznych ciekłych stopów odlewniczych, ocena składu chemicznego siluminów za pomocą metody ATD, spektralna analiza składu chemicznego.  

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny - częściowo z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

 Laboratorium – praca zespołowa w trakcie wykonywania ćwiczeń.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium przeprowadzonego na koniec semestru obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień. Na ocenę z wykładu składają się pozytywne oceny z każdego z 5-ciu pytań zaliczeniowych. Wpisuje się średnią ocenę z 5-ciu pytań.

Laboratorium:ocena jest wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją ćwiczeń  i przygotowaniem sprawozdań. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich zajęć laboratoryjnych przewidzianych w ramach programu, z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach. 

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z kolokwium i laboratorium. 

Literatura podstawowa

1.         Dobrzański L.A., Nowosielski R.: Metody badań metali i stopów-badania własności fizycznych, WNT, Warszawa 1987.

2.         Czuchryj J.: Kontrola jakości prac spawalniczych, Wyd. „KaBe”, Krosno, 2002.

3.         Łomozik M., i inni: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych, Wyd. Instytutu Spawalnictwa, Gliwice 2009.

4.         Lewińska-Romicka A.: Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii, WNT, Warszawa 2001.

5.         Ptak W., Tabor A.: Metody oceny jakości wyrobów metalowych. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008.

6.         Dudziński W. i inni: Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn. Ćwiczenia laboratoryjne. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1994.

7.         Praca zbiorowa: Podstawy ilościowej mikroanalizy RTG, WNT, Warszawa, 1994.

8.         Baler J., Koppen M.: Podręcznik wad odlewniczych, Wyd. IKO-Erbsloh,1994.

9.         Normy dotyczące wad poszczególnych grup wyrobów np. PN-85/H-83105, PN-ISO 6520, EN-ISO 5817.Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.

Literatura uzupełniająca

 1.    Zestaw instrukcji do zajęć laboratoryjnych.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Tadeusz Szmigielski (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 12:50)