SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologiczność a jakość wyrobów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologiczność a jakość wyrobów
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-IJ-P-58_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Tadeusz Szmigielski
  • dr inż. Małgorzata Śliwa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z technologicznym przygotowaniem produkcji. Student powinien posiąść umiejętność analizy dokumentacji konstrukcyjnej pod kątem technologiczności konstrukcji, tj. oceny konstrukcji lub poszczególnych jej elementów z punktu widzenia ich normalizacji, racjonalnego doboru i oszczędności materiału, racjonalnego kształtowania półfabrykatów oraz technologii kształtowania przy minimalnych kosztach wytwarzania z uwzględnieniem wielkości produkcji i warunków użytkowania przy zachowaniu żądanych wymagań jakościowych.

Wymagania wstępne

Techniki wytwarzania, Grafika inżynierska, Materiałoznawstwo, Procesy produkcyjne I

Zakres tematyczny

W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia: Pojęcie technologiczności, kryteria i zasady wyboru optymalnego procesu technologicznego. Wymagania konieczne do spełnienia w procesie projektowania wyrobu w celu uzyskania technologiczności konstrukcji. Aktualne trendy rozwojowe technik wytwarzania ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na obniżkę kosztów produkcji ( zmniejszenie energochłonności i zużycia materiałów, automatyzacja) przy jednoczesnym podwyższeniu jakości wyrobów. Technologiczność i jakość wyrobów: odlewanych, łączonych nierozłącznie, obrabianych plastycznie, wytwarzanych metodami  skrawania i obróbki elektroerozyjnej. Technologiczność wyrobów obrabianych cieplnie i powierzchniowo. Technologiczność konstrukcji maszyny pod względem montażu.                     

W ramach projektu opracowywane są następujące zagadnienia:

  • Założenia projektowe części maszyny lub podzespołu z uwzględnieniem warunków użytkowania.
  • Analiza konstrukcyjna wyrobu pod względem jej technologiczności i funkcjonalności (jakości).
  • Samodzielne opracowanie konstrukcji i dobranie procesu wytwarzania dla przyjętej wielkości produkcji.
  • Dobór materiału i charakterystyka jego właściwości mechanicznych.
  • Wizualizacja proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych wraz z wygenerowaniem rysunków technicznych przy zastosowaniu systemów CAD 
  • Analiza wytrzymałościowa proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych (np. przy wykorzystaniu narzędzi CAD)
  • Analiza metod kształtowania części i przyjęcie kryteriów technologiczności dla produkcji seryjnej.

Metody kształcenia

Wykład - konwencjonalny.

Projekt: konsultacje mające charakter seminaryjny, praca zespołowa i z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w postaci pisemnej lub ustnej.

Projekt – warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie oceny pozytywnej z przedłożonego projektu na nośniku elektronicznym i merytorycznego uzasadnienia przyjętych rozwiązań. Ostateczna akceptacja  projektu wymaga prezentacji efektów pracy przed grupą ćwiczeniową. Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych.

Zaliczenie przedmiotu: Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

1. Oczoś K., Kawalec A.: Kształtowanie metali lekkich, PWN, Warszawa, 2012.

2. Erbel St., Kuczyński, Marciniak Z.: Techniki wytwarzania-Obróbka Plastyczna, WNT, Warszawa, 1986.

3. Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, Warszawa, 2000.

4. Klimpel A.: Spawanie, zgrzewanie, cięcie metali, Technologie, WNT, Warszawa, 1999.

5. Orłow P.: Zasady konstruowania w budowie maszyn, WNT, Warszawa, 1981.

6. Perzyk M., i inni: Odlewnictwo, WNT, Warszawa, 2004.

7. Skarbiński M., Skarbiński J.: Technologiczność konstrukcji maszyn, WNT, Warszawa 1987.

8. Wilczyński K.: Przetwórstwo tworzyw sztucznych, OWPW, Warszawa, 2000.

Literatura uzupełniająca

1. Kidlarski E.: Jakość wyrobów, PWN, Warszawa 1988.

2. Miracki W.: Koszty przygotowania produkcji, PWE, Warszawa 1985.

3. Crum L.W.: Analiza wartości, PWE, Warszawa 1973.

 

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Małgorzata Śliwa (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 01:53)