SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Modelowanie procesów produkcyjnych I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Modelowanie procesów produkcyjnych I
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-P-57_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie przepływu materiałów, dokumentów i informacji w systemach produkcyjnych.

Wymagania wstępne

Matematyka. Badania operacyjne. Rachunek kosztów. Inżynieria środowiska pracy.

Zakres tematyczny

Wykład

Cechy i ewolucja systemów produkcji. Cechy współczesnych systemów produkcyjnych. Cechy otoczenia systemów produkcyjnych. Ewolucja systemów produkcyjnych. Stabilność i elastyczność systemu produkcji. Model komputerowy systemu produkcyjnego, badanie jego elastyczności i stabilności. Zdolność produkcyjna systemu. Określenie docelowej zdolności produkcyjnej systemu. Założenia organizacji systemów produkcji klasy WCM. Założenia projektowe systemu: wektory wejścia i wyjścia. Wytyczne projektowe – determinanty Lean.

Projekt

Identyfikacja i analiza danych projektowych. Analiza technologii produkcji. Identyfikacja marszrut. Budowa wyrobu syntetycznego. Forma struktury - określenie formy struktury produkcji i analiza konfiguracji przepływów. Analiza wskaźników struktury i przepływów. Projektowanie stanowiska roboczego - dobór urządzeń, określenie liczby stanowisk, podział detalooperacją, rozdział zadań, określenie funduszu czasu i wymaganej produktywności, grupowanie stanowisk w wyspy, projektowanie wysp produkcyjnych, organizacja zasilania materiałowego. Projektowanie podsystemu transportu i magazynowania - dobór środków transportowych, projektowanie dróg transportowych, projektowanie ich wykorzystania i cyklu, dobór rodzaju magazynów, określenie pojemności i miejsc składowania produkcji w toku, materiałów i wyrobów.

Laboratorium

Zastosowanie wybranych narzędzi informatycznych do modelowania procesów produkcyjnych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt realizowany w grupach z wykorzystaniem technik i narzędzi informatycznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Zaliczenie na ocenę

Ocena wystawiana jest na podstawie rozmowy ze studentem.

Laboratorium: Zaliczenie z oceną.

Ocena wystawiana jest na podstawie nabycia umiejętności praktycznego zastosowania wybranych narzędzi informatycznych do modelowania procesów produkcyjnych.

Projekt: Zaliczenie z oceną.

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie projektu, z wykorzystaniem odpowiednich metod i technik. W trakcie realizacji projektu student ma zidentyfikować proste zadania inżynierskie, rozwiązać je pozyskując w tym celu niezbędne informacje z literatury.

Ocena końcowa:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

1. Dohn K., Studium oceny procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2008.
2. Jasiński Z., (red.) Podstawy zarządzania operacyjnego. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2005.
3. Karpiński T., Inżynieria produkcji. Wydawnictwa naukowo-Techniczne. Warszawa 2004.
4. Kosieradzka A., (red.). Podstawy zarządzania produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2008. 
5. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2006.
6. Mazur Z., Zarządzanie procesami w systemach wytwarzania. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2007.
7. Mazurczak J., Projektowanie struktur systemów produkcyjnych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.
8. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2006.
9. Pająk E., Żywicki K., Leśniak K., Symulacja wytwarzania. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2005.
10. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 13-05-2019 12:40)