SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja, zadania i metody pracy służb bhp - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja, zadania i metody pracy służb bhp
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-35_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie studentów – przyszłych inżynierów bhp z zadaniami służby bhp w zakładzie pracy, uprawnieniami oraz problematyką pracy zawodowej służby bhp i umiejętnym wykorzystaniem właściwych metod pracy.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu prawnej ochrony pracy, analizy zagrożeń oraz podstaw zarządzania bhp.

Zakres tematyczny

Ogólne zasady organizacji służby bhp w zakładzie pracy. Uprawnienia pracownika zakładowej służby bhp. Podstawowy zakres zadań służby bhp. Metody pracy służby bhp. Kontrola przestrzegania przepisów i zasad bhp. Analiza stanu bhp. Prowadzenie rejestrów i dokumentacji. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych. Współpraca służby bhp z pracodawcą i innymi komórkami firmy oraz instytucjami zewnętrznymi. Kompetentne doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgłaszanie i przedstawianie wniosków pracodawcy w zakresie wymagań bhp, oraz ergonomii na stanowiskach pracy. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnictwo służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego. Udział służby bhp w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe oraz prowadzenie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji. Problematyka wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania BHP. Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP oraz formy popularyzacji bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy jak i poza zakładem. Zadania i uprawnienia służby BHP.

Metody kształcenia

W - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.

Ćw - pogadanka, prelekcja, metoda tekstu przewodniego, praca z tekstem, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zasady oceniania kolokwium pisemnego – pytania otwarte.

Ocena:  

2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami.

3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zadaniem.

3,5 - praca przeciętna, niekompletna, wykonana poprawnie ale z brakami.

4,0 - praca dobra pod względem treści, zakresu i oryginalności.

4,5 - praca ponad dobra (treść, zakres i oryginalność).

5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na wysokim  poziomie merytorycznym.

Warunkiem podstawowym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium oraz prezentacji / wystąpienia ustnego na ćwiczeniach.

Literatura podstawowa

1. Dołęgowski B., Janczała S., Praktyczny poradnik dla służb BHP. Wyd. ODiDK, Gdańsk 2007.

2. Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej, Warszawa 2008.

3. Koradecka D., Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. CIOP, Warszawa 2000.

4. Kodeks Pracy. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., ze zmianami.

5. Mikulski R., Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. CIOP, Warszawa 1999.

6. Rospond H., Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Wyd. Ośr. Szkol. PIP im. Prof. J. Rosnera, Wrocław 2005.

7. Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

8. Ślęzak J., Ochrona pracy. Poradnik dla służb BHP. Wyd. Tarbonus, Kraków 2008.

9. Wieczorek S., Żukowski P., Organizacja bezpiecznej pracy. Wyd. Tarbonus, Kraków 2008.

10. 22 _Zadania Służby BHP, Praca zbiorowa. Wyd. ATEST 2010.

Literatura uzupełniająca

1. Rybakowski M., Stebila J., (red.), Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki., Wyd. Naukowe PTP, Zielona Góra 2010.

2. Rybakowski M. (red.), Bezpieczeństwo człowieka; Konteksty i dylematy. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007.

    Czasopisma:

    ATEST,

    Bezpieczeństwo Pracy,

    Inspektor Pracy,

    Przyjaciel Przy Pracy,    

    Serwis BHP,

    Służba pracownicza,

    Specjalista ds. BHP.

Uwagi

Obowiązkowe przygotowanie referatu - wystąpienia ustnego z tematyki 22 zadań służby BHP.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów UZ.


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-04-2019 20:09)