SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-50_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania i kierowania zespołem pracowniczym oraz rozwijanie umiejętności planowania i pozyskiwania pracowników.

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania, komunikacji interpersonalnej

Zakres tematyczny

Zarządzanie zasobami ludzkimi – definicje, modele, strategia

Kultura organizacyjna

Proces komunikowania się w organizacji

Proces planowania i pozyskiwania pracowników

Proces motywowania pracowników

Proces oceniania pracowników

Proces rozwoju pracowników

Proces zarządzania zmianą w organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji wobec wewnętrznych interesariuszy

Metody kształcenia

Wykład, metoda problemowa i różne odmiany dyskusji; samodzielne opracowanie pisemne wybranego tematu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywna obecność na zajęciach, sprawdzian wiadomości i umiejętności obejmujący treści merytoryczne, projekt

Projekt: Charakterystyka kultury organizacyjnej wybranej organizacji na podstawie modelu E. Scheina (projekt obowiązkowy, realizowany w zespole; wybór dotyczy organizacji)

Tematy prac pisemnych (do wyboru):

 • Kwestie etyczne w zarządzaniu personelem
 • Zarządzanie personelem w jednostkach administracji publicznej
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec problemów pracowniczych (na podstawie wybranych organizacji)
 • Patologie pracy (należy przedstawić tło, a do szczegółowego opisu wybrać jedną z patologii; uwzględnić dane statystyczne na ten temat)

Literatura podstawowa

 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2011.

  Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2010.

  Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka, Kraków 2006.

  Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Warszawa 2007.

  Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań 2007.

  Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, red. E. Jędrych, Kraków 2007.

  Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Warszawa 2019.

  Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja – kierowanie – ekonomika, red. A. Sajkiewicz, Warszawa 2000.

  Funkcja personalna w przedsiębiorstwie, red. M. Zieliński, A. Warzecha, M. Król, CEDEWU, Warszawa 2018.

  Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

  Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

  Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, red. E. Jędrych, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Kraków 2007.

  Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, WN PWN, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca

Gołembski M., Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Aktualne trendy i perspektywy rozwoju, CeDeWu, Warszawa 2019.

Marciniak J., Optymalizacja zatrudnienia, wynagrodzeń i struktur organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Paliszkiewicz J., Przywództwo, zaufanie i zarządzanie wiedzą w innowacyjnych przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa 2019.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maria Agnieszka Paszkowicz (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 21:52)