SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-66_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z istotą i założeniami kształcenia/dokształcania/doskonalenia zawodowego osób dorosłych.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Edukacja permanentna jako proces całożyciowy. Współczesne problemy oświaty dorosłych.

Specyfika procesu nauczania dorosłych. Współczesne znaczenie kształcenia ustawicznego.

Kształcenie pracownicze w formach szkolnych (kształcenie zawodowe na etapie zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły średniej oraz uczelni wyższych). Klasyfikacja organizatorów pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych, uczestnicy edukacji pozaszkolnej. Formy pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych.

Charakterystyka ucznia dorosłego oraz metody pracy z osobą dorosłą. Oświata dorosłych, jej zadania i rola w Unii Europejskiej. Oferowane, na europejskim rynku edukacyjnym, formy edukacji dorosłych. Formy szkolne i pozaszkolne w edukacji dorosłych - analiza ofert na lokalnym rynku edukacyjnym oraz przykładowych programów szkoleń dla pracowników na wybranych stanowiskach pracy. Wspomaganie pracowników w procesie doskonalenia zawodowego (z uwzględnieniem BHP).

Metody kształcenia

Zajęcia podające (wykład, pogadanka, pokaz, demonstracja), ćwiczenia praktyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę ćwiczeń odbywa się na podstawie ocenionych wystąpień studentów i projektów (na zal.). Wykład zaliczany jest na podstawie kolokwium. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen z laboratoriów i wykładu z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

  1. Piwowarski R.(red.),Oświata dorosłych, nowe uwarunkowania i wyzwania, Warszawa 1998.
  2. Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J., Podstawy edukacji dorosłych, Poznań 2003.
  3. Solarczyk-Ambrozik E., Przyszczypkowski K. (red.), Oświata Dorosłych, Poznań-Toruń 1999.
  4. Skrzypczak J., Aleksander T., Edukacja ustawiczna w zmieniającej się sytuacji edukacyjnej (wybrane problemy), Poznań 1998.
  5. Aleksander T. (red.), Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian, Kraków 2003.
  6. Karaś S., Dydaktyka oświaty pozaszkolnej, Warszawa-Radom 1995.
  7. Wujek T. (red.), Wprowadzenie do andragogiki, Warszawa 1996.

 

 

Literatura uzupełniająca

1.      Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej, Warszawa 2008.

2.      Marczuk M.(red.), Problemy i dylematy andragogiki, Lublin-Radom 1994.

3.      Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860) z późniejszymi zmianami.

4.      „Edukacja Dorosłych” – półrocznik.

5.      „Problemy Profesjologii” - półrocznik

6.      Wach K., Europejski rynek pracy, Kraków 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aneta Klementowska (ostatnia modyfikacja: 26-04-2019 15:55)