SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa I
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-1_2019
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Renata Kasperska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z podstawowymi metodami matematycznymi stosowanymi w obszarze inżynierii bezpieczeństwa i nabycie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi do analizy danych.

Wymagania wstępne

Matematyka na poziomie podstawowym szkoły średniej.

Zakres tematyczny

  1. Zbiory danych - liczby rzeczywiste i zespolone - podstawowe działania i postaci.

  2. Funkcje jednej zmiennej i wielu zmiennych. Pochodna funkcji rzędu n.

  3. Elementy rachunku całkowego, własności całkowania, zastosowanie całek oznaczonych. 

  4. Macierze - pojęcie, cechy, rodzaje i działania na macierzach.

  5. Wybrany elementy algebry wektorów. Analiza pól skalarnych i wektorowych, operatory różniczkowe.

  6. Elementy rachunku tensorowego, własności tensorów.

  7. Równania różniczkowe, pojęcie, rodzaje równań, metody rozwiązywania, zastosowania w zagadnieniach inżynierskich.

  8. Wybrane metody numeryczne stosowane w zagadnieniach inżynierskich, interpolacja i aproksymacja.

  9. Ekstrema funkcji, matematyczny model optymalizacji, metody optymalizacji parametrów.

 10. Najpopularniejsze komputerowe programy do analizy danych i obliczeń matematycznych.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjny.

Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe - analityczne rozwiązywanie przykładowych zadań.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie laboratorium – ocena będąca średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez studenta w trakcie ćwiczeń w formie wyznaczonej przez prowadzącego oraz z kolokwium z zadań. Sprawdzanie stopnia przygotowania studentów oraz ich aktywności w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.

Egzamin - sprawdzenie nabytej wiedzy w formie pisemnej (ocena uzależniona od osiągniętego progu punktowego). Student otrzymuje ocenę pozytywną z egzaminu, jeżeli uzyska powyżej 50% punktów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium. Progi procentowe z sumy punktów dla ocen: niedostateczny 0%-50%, dostateczny 51%-60%, dostateczny plus 61%-70%, dobry 71%-80%, dobry plus 81%-90%, bardzo dobry 91%- 100%

Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej z pozytywnych ocen uzyskanych z laboratorium i egzaminu.

Literatura podstawowa

1.     Jurlewicz T., Skoczylas Z., Algebra liniowa 1, Oficyna Wydawnicza GiS, 2001.

2.     Kukiełka L.: Podstawy badań inżynierskich. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000.

3.     Krysicki W., Włodarski L. – Analiza matematyczna w zadaniach, cz. 1 i 2, PWN, 2000.

4.     Nowakowski R., Matematyka wyższa w technice i naukach stosowanych. Wyd. Alef, 2003.

5.     Stankiewicz W., Wojtowicz J. – Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, PWN 1984.

6.     Waszak A., Wyrwińska A.: Rozwiązania wybranych zadań i problemów matematycznych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2001.

Literatura uzupełniająca

1.     Bobrowski D., Modele i metody matematyczne teorii niezawodności w przykładach i zadaniach. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1985.

2.     Fichtenholz G.M., Rachunek różniczkowy i całkowy, tom I i II. PWN 1978.

3.     Stankiewicz W., Wojtowicz J. – Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, PWN 1984.

Uwagi

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.


Zmodyfikowane przez dr inż. Renata Kasperska (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 14:01)