SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy psychologii i socjologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy psychologii i socjologii
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-12_2019
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z kluczowymi problemami z zakresu psychologii i socjologii oraz podstawowymi różnicami indywidualnymi między ludźmi (w odniesieniu do pracy zawodowej).

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Wyjaśnienie kluczowych pojęć z zakresu psychologii i socjologii. Metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w psychologii i socjologii. Sylwetka socjologa i psychologa. Praca w ujęciu psychologicznym i socjologicznym. Biopsychologia – całożyciowy rozwój człowieka (zdolności noworodka, dzieciństwo, dorastanie, dorosłość) a praca zawodowa. Emocje (różnice kulturowe) i ich wpływ na relacje osobowe w zakładzie pracy. Pamięć; formy, style i strategie uczenia się przydatne w pracy zawodowej. Więź społeczna i jej komponenty, struktury społeczne, procesy społeczne, zmiany społeczne i ich wpływ na pracę zawodową. Praca zespołowa - uwarunkowania, problemy, dylematy. Stres zawodowy, wypalenie zawodowe, pracoholizm, konflikty i patologie społeczne w zakładzie pracy – przyczyny, konsekwencje, sposoby eliminacji/minimalizacji. 

 

 

Metody kształcenia

Wykład, ćwiczenia praktyczne i różne odmiany dyskusji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę ćwiczeń odbywa się na podstawie oceny zaprezentowanych przez studentów referatów oraz pracy pisemnej (na zal.). Wykład zaliczany jest w formie pisemnego kolokwium. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.

Galata S. Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych, Warszawa 2008.

Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2001.

Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 2000.

Strelau J., (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki, tom 2, Psychologia ogólna,  Gdańsk 2004

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, Warszawa 2000.

Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

Modzelewski W., Wprowadzenie do socjologii, Katowice 1999.

Polakowska-Kujawa J. (red.), Socjologia ogólna – wybrane problemy, Warszawa 2002.

Wątroba W., Socjologia – wstęp do praktycznej wiedzy socjologicznej, Wrocław 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aneta Klementowska (ostatnia modyfikacja: 26-04-2019 17:44)