SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy elektrotechniki i elektroniki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-22_2019
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marcin Chciuk
 • dr inż. Paweł Bachman
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zjawiskami elektrycznymi i ich wykorzystaniem w technice.

Wymagania wstępne

Podstawy fizyki.

Zakres tematyczny

Podstawy elektrostatyki i elektromagnetyzmu. Obwody elektryczne prądu stałego i przemiennego. Obliczanie prądów i napięć w obwodach elektrycznych rozgałęzionych prądu stałego i przemiennego metodą praw Kirchhoffa i oczkową. Moc i energia w obwodach jednofazowych i trójfazowych. Transformator. Maszyny: szeregowa i bocznikowa prądu stałego oraz asynchroniczna i synchroniczna prądu przemiennego. Silniki elektryczne. Przyrządy półprzewodnikowe. Elementy półprzewodnikowe: diody, tranzystory, tyrystory, wzmacniacze mocy, wzmacniacz operacyjny. Sposoby wytwarzania drgań elektrycznych, generatory. Układy prostownikowe i zasilające. Zasilacze stabilizowane. Układy dwustanowe i cyfrowe. Arytmetyka cyfrowa i funkcje logiczne.

Metody kształcenia

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych odbywa się na podstawie ocenionych sprawozdań i kolokwiów. Wykład zaliczany jest w formie egzaminu pisemnego. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen zajęć laboratoryjnych i wykładu z jednakową wagą pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, praca zbiorowa, WNT, Warszawa, 2004.
 2. Horowitz Paul, Hill Winfield: Sztuka elektroniki cz.1 i cz.2, WKŁ, Warszawa, 2003.
 3. Pazdro K., Poniński M.: Miernictwo elektryczne WNT Warszawa 1986.
 4. Rusek M., Pasierbiński J.: Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach, WNT, Warszawa, 2003.
 5. Shamieh C., McComb G.: Elektronika dla bystrzaków, Helion,  Gliwice, 2012.
 6. Watson John: Elektronika, WKŁ, Warszawa, 2002.
 7. Wrotek W.: Elektronika z Excelem. Helion, Gliwice, 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Bolkowski S., Teoria obwodów elektrycznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1995.
 2. Kacejko L.: Pracownia elektrotechniczna, PWSZ Warszawa 1963.
 3. Kurdziel R., Podstawy elektrotechniki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1975.
 4. Mikołajuk K., Trzaska Z., Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. PWN, Warszawa, 1973.
 5. Miłek M.: Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2006.
 6. Nührmann D.: Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz WKiŁ Warszawa 1979.
 7. Szafarczyk M., Śniegulska-Grądzka D., Wypysiński R., Podstawy układów sterowań cyfrowych i komputerowych, PWN, Warszawa, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Marcin Chciuk (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 19:58)