SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka i organizacja szkoleń - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka i organizacja szkoleń
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-31_2019
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z istotą i założeniami organizowania i metodyką szkoleń.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

1) Wymagania prawne dotyczące szkoleń. 2) Metody i formy szkolenia poszczególnych grup pracowniczych (wg Dz. U. nr 180 poz. 1860). 3) Ramowe programy szkoleń okresowych dla poszczególnych grup pracowniczych. 4) Typy zajęć a struktura jednostki metodycznej. Tok zajęć szkoleniowych: 1. Podających a uczenie się przez odkrywanie – dziedzina poznawcza (myślenie, twórczość); 3. Ćwiczeniowych a uczenie się przez działanie – dziedzina praktyczna (umiejętności „operacyjne” teoretyczne i praktyczne); 4. Eksponujących a uczenie się przez przeżywanie – dziedzina emocjonalna (uczucia, wola, motywacja; postawy). 5) Szczegółowe programy szkoleń dla pracowników na wybranych stanowiskach pracy z wykorzystaniem materiałów źródłowych takich jak: instrukcje obsługi urządzeń, dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urządzeń technicznych, instrukcje zakładowe, instrukcje bhp, karty oceny ryzyka zawodowego, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, rejestry pomiarów czynników szkodliwych, protokoły powypadkowe itp. 6) Formy i metody szkolenia oraz materiały dydaktyczne (pokazowe, prezentacje multimedialne, filmy, serwisy internetowe itp). 7) Kontrola i ocena wiadomości i umiejętności – efekty szkolenia. 8) Dokumentacja szkoleniowa (dziennik szkolenia, listy obecności, protokół egzaminacyjny, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia). 9) Popularyzowanie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Metody kształcenia

Zajęcia podające (wykład, pogadanka, pokaz, demonstracja) oraz laboratoryjne, ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa, gry dydaktyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę projektu odbywa się na podstawie ocenionych prac wytwórczych (projektów/konspektów) i sprawdzianów pisemnych.

Wykład zaliczany jest według pisemnego egzaminu testowego.

Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen z projektu i wykładu z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

 1. Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Wyd. „Impuls”, Kraków 2001.
 2. Dirksen J., Projektowanie metod dydaktycznych. Efektywne strategie edukacyjne. Wydanie II, Helion, Gliwice 2017.
 3. Dołęgowski B., Janczała S., Praktyczny poradnik dla służb BHP, Wyd. ODiDK, Gdańsk 2007.
 4. Kodeks Pracy. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., ze zmianami.
 5. Koradecka D., Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, CIOP, Warszawa 2000.
 6. Kozak A., Łaguna M., Metody prowadzenia szkoleń, GWP, Gdańsk 2009.
 7. Mikulski R., Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy, CIOP, Warszawa 1999.
 8. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. „Żak”, Warszawa 1998.
 9. Rospond H., Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, Wyd. Ośr. Szkol. PIP im. Prof. J. Rosnera, Wrocław 2005.
 10. Silberman M., Uczymy się uczyć, przełożył J. Rybski, Wyd. GWP, Gdańsk 2005. 
 11. Ślęzak J., Ochrona pracy. Poradnik dla służb BHP, Wyd. Tarbonus, Kraków 2008.
 12. Wieczorek S., Żukowski P., Organizacja bezpiecznej pracy, Wyd. Tarbonus, Kraków 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Baron-Polańczyk E., Multimedialne materiały dydaktyczne, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2006
 2. Baron-Polańczyk E. (red.), Dydaktyczna użyteczność komputerów, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2010..
 3. Czasopisma: ATEST, Bezpieczeństwo Pracy, Inspektor Pracy, Przyjaciel Przy Pracy, Serwis BHP, Służba pracownicza, Specjalista ds. BHP.
 4. Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 5. Kupisiewicz C., Dydaktyka ogólna, Wyd. Graf punkt, Warszawa 2000
 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860) z późniejszymi zmianami.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2019 19:30)