SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski IV
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-40_2019
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Anna Przyjemska-Skrabucha
  • mgr Agnieszka Florkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez  studenta znajomości języka angielskiego na poziomie B2  wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

1. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A2+ w sytuacjach życia codziennego. Opanowanie struktur gramatycznych stosowanych do wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Rozszerzenie komponentu kulturowego i cywilizacyjnego ukierunkowanych na styl życia w krajach anglojęzycznych.

2. Wprowadzenie elementów języka technicznego, w tym:

a. Proces ubiegania się o pracę - CV, rozmowa kwalifikacyjna

b. Ratownictwo medyczne i przemysłowe 

c. Prawo pracy - podstawowe prawa i obwiązki pracownika

d. Rysunek techniczny- - dokumentacja konstrukcyjna, rodzaje rysunków, podziałki, wymiarowanie, rzuty, etc. 

Metody kształcenia

Zajęcia komunikacyjne, praca w parach, grupach i indywidualna z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia  przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności), wykonanie wszystkich zadań określonych przez prowadzącego (m.in. uzyskanie pozytywnej oceny pracy indywidualnej, w parach oraz grupach, prezentacji ustnej na temat związany z kierunkiem studiów) oraz egzamin końcowy.

Literatura podstawowa

1.         Vicky Hollet, John Sydes, Tech Talk Intermediate, Oxford University Press, 2013

2.        Eric H. Glendinning, Technology 2, Oxford University Press, 2012

3.        Agnieszka M. Sendur,  Anna Warecka, English for Safety, Security and Law Enforcement, Kraków 2012

Literatura uzupełniająca

1.     Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English : vocabulary and grammar, Summertown Publishing, 2008

2.    Słownik Techniczny Angielsko-Polski, Polsko-Angielski, wyd. REA, 2005 

3. .     Michael Swan, Catherine Walter, The Good Grammar Book, Oxford University Press, 2009

4. Clive Oxenden, Christina Latham-KoenigPaul Seligson,  New English File Pre Intermediate, Oxford University Press, 2007

5.     http://www.onestopenglish.com/

http://www.insideout.net/

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Agnieszka Florkowska (ostatnia modyfikacja: 05-05-2019 15:25)