SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Środki bezpieczeństwa i ochrony - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Środki bezpieczeństwa i ochrony
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-45_2019
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie kompetencji w zakresie: rozpoznawania czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej, badania i oceny skuteczności środków ochrony indywidualnej.

Wymagania wstępne

podstawy technologii produkcji, analiza zagrożeń, ocena ryzyka zawodowego

Zakres tematyczny

 1. Wymagania stawiane środkom bezpieczeństwa oraz ochrony indywidualnej i zbiorowej.
 2. Warunki dopuszczenia do obrotu handlowego na rynku europejskim.
 3. Podział i klasyfikacja środków bezpieczeństwa i ochrony w funkcji czynników zagrożeń i ochrony poszczególnych części ciała.
 4. Charakterystyka środków bezpieczeństwa chroniących przed strumieniem cieplnym, płomieniem, chemikaliami (w stanie płynnym i gazowym),aerozolami, udarem, promieniowaniem elektromagnetycznym, czynnikami mechanicznymi, polem elektrostatycznym, upadkiem z wysokości, czynnikami atmosferycznymi, czynnikami biologicznymi.
 5. Wymagania, metody oceny jakości, podstawy konstrukcji środków ochrony.
 6. Zabezpieczenia przed zagrożeniami mechanicznymi, elektrycznymi oraz chemicznymi stosowane w urządzeniach i obiektach budowlanych.

 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Ćwiczenia: pogadanka, pokaz, pomiar, dyskusja,

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń: Pozytywne oceny z bieżącego przygotowania studenta do zajęć. Pozytywna ocena z projektu. Pozytywna ocena kolokwium zaliczeniowego.

Wykład: zaliczenie w formie testu z progami procentowymi (0%-50% - 2.0, 51%-60% - 3.0, 61%-70% - 3.5, 71%-80% - 4.0,  81%-90% - 4.5,  91%-100% - 5.0)

Ocena łączna z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i laboratorium.

Literatura podstawowa

 1. Comte T., Koradecka D. Założenia fizjologiczne do konstrukcji sprzętu ochrony dróg oddechowych. Prace CIOP z.102, s.257. Warszawa 1999
 2. Dolecki M., Obciążenia dynamiczne działające na człowieka podczas powstrzymywania spadania z wysokości. Prace CIOP z.145, Warszawa 1990
 3. Kotarbinska E., Trynkowska D., Ochronniki słuchu. Bezpieczeństwo Pracy nr 9/2010
 4. Ochrona przed drganiami i hałasem w środowisku pracy. Pod red. Augustyńska D.
 5. Rączkowski B., BHP w praktyce. Wydanie XVII, Wyd. ODDK, Gdańsk 2018
 6. Markowski A.S. Bezpieczeństwo procesów przemysłowych; Wyd. Politechnika Łódzka 2017    

Literatura uzupełniająca

 1. Liwkowicz J. Rękawice biologiczne. Bezpieczeństwo Pracy nr 5/2015
 2. Koch M., Gazoszczelna odzież ochronna. Materiały, konstrukcja i własności. W: Materiały z konferencji „Indywidualne środki ochrony przed skażeniami, WIChiR 1439/92, seria E-1, Warszawa 1992

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 21:29)