SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Automatyka zabezpieczeniowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Automatyka zabezpieczeniowa
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-46_2019
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Paweł Bachman
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi ze sprzętowymi i programowymi układami zabezpieczeniowymi stosowanymi w sterowaniu automatycznym z użyciem PLC.

Wymagania wstępne

Podstawy elektrotechniki i elektroniki, podstawy informatyki, podstawy automatyki i sterowania.

Zakres tematyczny

Zapoznanie się z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa maszyn i bezpieczeństwa sterowania. Wykorzystanie elementów (SAFETY) automatyki przemysłowej do zwiększenia bezpieczeństwa człowieka w procesie sterowania. Projektowanie algorytmów sterowania automatycznego wykorzystujących procedury zabezpieczeń sterowanych urządzeń. Implementacja systemów zabezpieczeń w  sterownikach PLC.

Metody kształcenia

Wykład. Laboratorium.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych odbywa się na podstawie obserwacji pracy studentów na zajęciach oraz oddanych sprawozdań. Wykład zaliczany jest w formie kolokwium pisemnego. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej ocen z zajęć laboratoryjnych i wykładu z jednakową wagą pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Borkiewicz K., Automatyka zabezpieczeniowa, ZIAD, Bielsko Biała, 2005.
 2. Kowalik R. i in., Cyfrowa elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, Oficyna Wyd. Polit. Warszawskiej, 2006.
 3. Rosołowski E., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w automatyce elektroenergetycznej, Wyd. EXIT, 2002.
 4. Szafarczyk M., Śniegulska-Grądzka D., Wypysiński R., Podstawy układów sterowań cyfrowych i komputerowych, PWN, Warszawa, 2007.
 5. Winkler W., Wiszniewski A. Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa, 2004.
 6. Wróblewski, J. Zespoły elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej: zasady budowy, WNT, Warszawa, 1993.

Literatura uzupełniająca

 1. Brzózka J.: Regulatory i układy automatyki, MIKOM, Warszawa, 2004.
 2. Kowalik R., Pawlicki C.: Podstawy teletechniki dla elektryków, Oficyna Wyd. Polit. Warszawskiej, 2006.
 3. Kwiecień R.: Komputerowe systemy automatyki przemysłowej, Helion, Gliwice, 2013.
 4. Urbaniak A.: Podstawy automatyki, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2004.
 5. Żydanowicz, J.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, T. 1-3, WNT, Warszawa.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Bachman (ostatnia modyfikacja: 27-04-2019 18:31)