SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Odnawialne źródła energii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Odnawialne źródła energii
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-55_2019
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ
  • dr inż. Remigiusz Aksentowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie ze źródłami energii i ich wpływem na środowisko naturalne

Wymagania wstępne

Podstawy fizyki, ekonomii, ekologii i ochrony środowiska

Zakres tematyczny

WYKŁAD

Charakterystyka obecnego stanu środowiska naturalnego. Techniczne możliwości wykorzystania energii odnawialnych. Prognozy rozwoju energii odnawialnych w Polsce. Klasyfikacja źródeł energii pod kątem zasobów i oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Źródła energii odnawialnych i sposoby pozyskiwania energii odnawialnych. Oszczędzanie i magazynowanie energii.

 LABORATORIUM

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło w budynku. Przykładowe obliczanie instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Przykłady obliczeniowe dotyczące promieniowania słonecznego. Obliczanie instalacji kolektorów słonecznych. Przykładowe obliczenia dla ogniw i modułów ogniw fotowoltaicznych. Obliczenia dla silników wiatrowych, pomp ciepła i kotłów gazowych

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny

Laboratorium praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: test

Laboratorium:  praca kontrolna i referat

Końcowa ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z zaliczenia wykładów i laboratorium liczoną wg kryteriów zgodnych z Regulaminem Studiów.

Literatura podstawowa

  1. Lewandowski W.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT Warszawa 2006

  2. Domański M., Jabłoński M., Osipiuk J.: Drewno jako materiał energetyczny. Wydawnictwo SGGW  Warszawa 2007

  3. Chmielniak T.: Technologie energetyczne. WNT Warszawa 2008

     

Literatura uzupełniająca

  1. Klugmann-Radziemska E.: Odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2006

  2. Nadziakiewicz J., Wacławiak K., Stelmach S.: Procesy termiczne utylizacji odpadów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-04-2019 11:18)