SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Efektywność energetyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Efektywność energetyczna
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-56_2019
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ
  • dr inż. Remigiusz Aksentowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Znajomość zagadnień związanych z efektywnością energetyczną. Umiejętność dokonania oceny energetycznej budynków i wybranych urządzeń. Znajomość środków służących poprawie efektywności energetycznej.

Wymagania wstępne

Termodynamika. Podstawy wentylacji przemysłowej

Zakres tematyczny

Efektywność energetyczna w ustawodawstwie. Efektywność energetyczna w zakładach przemysłu drzewnego. Efektywność energetyczna pneumatycznej instalacji odciągowej. Charakterystyka energetyczna budynków. Wskaźniki efektywności energetycznej. Poprawa efektywności energetycznej.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny,  konwersatoryjny,  problemowy

Laboratorium: pokaz, pomiar, dyskusja, analiza

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zalicza się na podstawie oceny z kolokwium i aktywności na zajęciach.  Laboratorium oceniane jest na podstawie aktywności na zajęciach i oceny sprawozdań laboratoryjnych oraz sprawdzianu. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z zaliczenia wykładu i laboratorium.

Literatura podstawowa

  1. Dyrektywa 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25.10.2012r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.

  2. Jędral W.: Efektywność energetyczna pomp i instalacji pompowych. KAPE. Warszawa 2007.

  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej” z dnia 6.11.2008r.

  4. Skoczkowski T.: Wprowadzenie do efektywności energetycznej. KAPE. Warszawa 2009r.

  5. Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15.04.2011r.

Literatura uzupełniająca

  1. Aksentowicz R., Uździcki W.: Efektywność energetyczna instalacji pneumatycznego odwiórowania i odpylania. Przemysł Drzewny nr 11, 2010, s. 40-42.

  2. Szczechowiak E.: Efektywność energetyczna w zaopatrzeniu budynków w ciepło. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 43/1, 2012r., s. 15-21.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-04-2019 11:18)