SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-64_2019
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Czesław Częstochowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 0 0 0 0 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Podstawowym celem praktyki na kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa (IB) jest zapoznanie studenta z metodami pracy osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za szeroko rozumiane bezpieczeństwo związane z rozwiązywaniem problemów technicznych, zabezpieczeń logistycznych, surowcowych, ochrony mienia i monitoringu na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa. Zweryfikowanie i kształtowanie zdobytej wiedzy i umiejętności oraz właściwych postaw i zachowań w kontekście wykonywanych obowiązków.

Wymagania wstępne

Zaliczenie V semestru.

Zakres tematyczny

  • zapoznanie się z rozwiązaniami problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z inżynierią bezpieczeństwa, wykorzystaniem i przekształceniem zasób środowiskowych,
  •  zapoznanie się pracami projektowymi, wykonawczymi, eksploatacyjnymi, remontowo-budowlanymi i produkcyjno-handlowymi z zakresu inżynierii  bezpieczeństwa we wszystkich dziedzinach  gospodarki i administracji,
  • poznanie organizacji przedsiębiorstwa oraz specyfiką produkcji w kontekście warunków pracy i zagrożeń występujących w danym zakładzie,
  • zapoznanie się z  dokumentacją techniczną, stosowaną technologią produkcji oraz stosowanym wyposażeniem technicznym,
  • działalnością w zakresie szeroko rozumianej inżynierii bezpieczeństwa, zabezpieczeń logistycznych, surowcowych, ochrony mienia i monitoringu na wszystkich szczeblach produkcji, a także zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych,
  • uczestniczy w pracach związanych z nadzorowaniem pomiarów czynników szkodliwych w zakładzie pracy,

Metody kształcenia

Praktyka zawodowa odbywająca się w jednostkach gospodarczych, administracyjnych związanych z kierunkiem studiów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia praktyk jest:

  • Odbycie praktyki w ustalonym trybie i terminie.
  • Przedłożenie sprawozdania z przebiegu praktyki w formie Dziennika Praktyk, w którym student odnotowuje czynności wykonywane w czasie trwania praktyki. Dziennik praktyk winien być potwierdzony przez przedstawiciela zakładu, którym jest osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty bhp,
  • Akceptacja sprawozdania przez Instytutowego Opiekuna Praktyk.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Student realizuje praktykę w ilości 160 godzin pracy (4 tygodnie po 40 godzin).


Zmodyfikowane przez dr Czesław Częstochowski (ostatnia modyfikacja: 27-04-2019 19:36)