SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekstrakcja i recykling metali - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekstrakcja i recykling metali
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-65_2019
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Adam Bydałek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z procesami ekstrakcyjnymi pod kątem bezpieczeństwa produkcji, bezpeiczeństwa składowania odpadów i innych oddziaływań środowiskowych.

Zapoznanie z zasadami prowadzenia gospodarki odapdami, ich przerobu i transportu w rozumieniu zrównoważonego rozwoju gopodarczego.

Wymagania wstępne

Podstawy chemii, fizyki i matreriałoznawstwa..

Zakres tematyczny

Podstawy procesów ekstrakcyjnych. Hydrometalurgia. Środowiskowe zagrożenia: woda, powietrze, hałas. Analiza rodzajów odpadów. Elementy transportu odpadów - bezpoeczeństwo przewozów. POdsaty recyklingu metali. Recykling tworzyw sztucznych. Przetwórstwo wybranych materaiłów niebezpiecznych.

Metody kształcenia

Wykład, zajęcia typu seminaryjnego. Projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Uzyskanie pozytywnej oceny z projektu. Pozytywna ocena z wykładu.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Adam Bydałek (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 12:48)