SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język starożytny: łacina - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język starożytny: łacina
Kod przedmiotu 09.5-WH-W-JS-Ł-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania łaciński
Sylabus opracował
  • mgr Jolanta Macko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1. Poznanie języka łacińskiego na poziomie podstawowym, umożliwiającym rozumienie i tłumaczenie tekstów adaptowanych. 2. Opanowanie słownictwa, które ułatwia naukę języków obcych 3. Poznanie kultury antycznej stanowiącej trwałą wartość w rozwoju kultury polskiej i europejskiej 4. Cytowanie sentencji, zwrotów, powiedzeń łacińskich spotykanych w literaturze, sztuce, kulturze, a nawet w języku potocznym. 

 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Podstawy gramatyki łacińskiej - czasy, deklinacje, zaimki, konstrukcje zdaniowe.
2. Słownictwo z tłumaczonych tekstów, ukazanie wpływu łaciny na język polski i języki obce oraz rozumienie słów pochodzenia łacińskiego.
3. Zwroty, sentencje, powiedzenia łacińskie cytowane w literaturze, nauce, kulturze oraz wyrażenia funkcjonujące w językach nowożytnych
4. Wiadomości z życia starożytnych Greków i Rzymian, z historii, filozofii i literatury oraz elementy mitologii.
5. Dobór tekstów zgodny z poziomem grupy i materiałem gramatycznym.

Metody kształcenia

Ćwiczenia gramatyczne i tłumaczeniowe z nauczycielem, praca samodzielna studenta oraz zespołowa. Przygotowanie słówek i tłumaczenie tekstu. Wystąpienia i prezentacje (na temat kultury antycznej).  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie bieżącej kontroli ustnej i pisemnej (kilka razy w semestrze).
Obecność i aktywność studenta na zajęciach.
Uzyskanie minimum 60% z testów sprawdzających. 

Literatura podstawowa

  1. O.Krajczyk, D.Kubica „Prima via”- podręcznik, gramatyka, słownik Wrocław 2012
  2. S.Wilczyński, E.Pobiedzińska, A.Jaworska - „Porta Latina” – podręcznik do języka łacińskiego Warszawa 2005
  3. S.Wilczyński, T.Zarych „Rudimenta Latinitatis” cz.1,Wrocław 1998

Literatura uzupełniająca

  1. S.Kalinkowski „Aurea dicta”- łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia.t.1-2 Warszawa 1993
  2. Z.Landowski, K.Woś, Słownik cytatów łacińskich Kraków 2002
  3. J.Parandowski, Mitologia ,Wierzenia i podania Greków i Rzymian Poznań 1987
  4. Thesaurus albo skarbiec łacińskich sentencji , przysłów i powiedzeń w literaturze polskiej, red.M.Korolko Warszawa 2004 

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 23-05-2019 12:01)