SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka francuskiego I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego I
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRMP-PNJF1-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 10
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • dr Witold Kowalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka francuskiego 1 - Sprawności zintegrowane - Konwersatorium 60 4 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka francuskiego 1 - Gramatyka praktyczna - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka francuskiego 1 - Pisanie - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka francuskiego 1 - Fonetyka praktyczna - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka francuskiego 1 - Egzamin - Egzamin 0 0 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Osiągnięcie poziomu B1 znajomości języka francuskiego wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie gramatyki praktycznej, konwersacji, rozumienia ze słuchu, pisania i rozumienia tekstu pisanego oraz opanowanie zasad fonetyki.

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczenia z oceną pozytywną z fonetyki języka francuskiego i kursu podręcznikowego w semestrze pierwszym.

Zakres tematyczny

Rozwijanie wszystkich sprawności językowych w sposób zintegrowany i harmonijny, tworzenie tekstów ustnych i pisemnych w nawiązaniu do dokumentów autentycznych i fabrykowanych (dźwiękowych, pisanych, wizualnych i audio-wizualnych), twórcza ekspresja własna ustna i pisemna, swobodne spontaniczne interakcje w różnych sytuacjach życiowych.

Opanowanie zagadnień gramatycznych języka francuskiego niezbędnych w komunikacji na poziomie B1, w tym, m.in., następujących zagadnień : présent/passé composé/imparfait/plus-que-parfait, futur simple/futur antérieur, conditionnel présent et passé, subjonctif présent et passé, participe présent, gérondif, discours indirect, forme passive, phrases conditionnelles, pronoms y et en, pronoms relatifs simples et composés, pronoms démonstratifs (celui, celle, etc), pronoms possessifs, pronoms interrogatifs.

Redagowanie tekstów codziennego użytku, wypełnianie formularzy i kwestionariuszy, redagowanie CV, listów, wiadomości, tworzenie krótkich tekstów narracyjnych i opisowych w różnych sytuacjach komunikacyjnych; rozwijanie argumentacji, komentowanie tekstów wyrażając opinie i argumentując, reformułowanie i parafrazowanie.

Rozwijanie i utrwalanie kompetencji fonetycznej w zakresie języka francuskiego: akcent, intonacja, prozodia kategorie łączeń międzywyrazowych, francuski system samogłoskowy i spółgłoskowy. Korekta i analiza popełnianych błędów fonetycznych, praca nad usprawnianiem i poprawnością strony fonicznej języka, wyrabianie poprawnych nawyków artykulacyjnych. Transkrypcja fonetyczna.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, ustne i pisemne ćwiczenia reprodukcyjne i produkcyjne, strategie twórcze.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego I odbywa się na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach, kontroli bieżącej, wyników z testów, sprawdzianów, itp.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich sprawności wchodzących w skład przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego I.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego I jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich sprawności wchodzących w skład kursu oraz pozytywna ocena z egzaminu, złożonego z części pisemnej i ustnej.
Ocena z egzaminu jest oceną końcową z przedmiotu.

Literatura podstawowa

  1. Abry D., M.L. Chalaron, (1994), Phonétique: 350 exercices avec 6 cassettes. Paris : Hachette.
  2. Charliac L., A.C. Motron, (1998), Phonétique progressive du français avec 600 exercices. Paris : CLE International.
  3. Léon M, (1964), Exercices systématiques de prononciation française. Paris : Hachette-Larousse.
  4. Abry D., M.L. Chalaron, (2011), Les 500 exercices de phonétique avec corrigé : Paris : Hachette.
  5. Bérard, E. i Lavenne, C.,Grammaire utile du français, Hatier-Didier Paris, 1991.
  6. Bescherelle, La Grammaire pour tous, Hatier, Paris, 1999.
  7. Bescherelle, La Conjugaison 1200 verbes, Hatier, Paris, 1990.

Literatura uzupełniająca

1. Chiss J.L., J. Filliolet, D. Maingueneau, (1983), Linguistique française: notions fondamentales, phonétique, lexique, Paris: Hachette.
2. Krzemińska, W., J. Sypnicki, (1993), Eléments de grammaire française: phonétique. Poznań : UAM.

Teksty autentyczne, medialne i użytkowe (tekstowe, dźwiękowe i wizualne), fragmenty dzieł literackich, wybrane podręczniki (np. Connexions, Le Nouveau Taxi, Festival, Alors?, Alter ego, Tout va bien?...) i różnorodne materiały komplementarne dotyczące poszczególnych sprawności językowych.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 23-05-2019 16:58)