SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gramatyka kontrastywna z elementami historii języka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gramatyka kontrastywna z elementami historii języka
Kod przedmiotu 09.3-WH-FRMP-GHJ-Ć-S14_pNadGenFFQKQ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • mgr Joanna Jaros
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym zadaniem przedmiotu jest ukazanie różnic wybranych struktur językowych w języku polskim i francuskim, analiza błędów popełnianych przez Polaków uczących się języka francuskiego, uświadomienie ewolucyjnego charakteru każdego języka, wprowadzenie do historii języka francuskiego na przestrzeni wieków oraz wdrożenie do refleksji nad tymi zmianami i różnicami.

Wymagania wstępne

Znajomość języka francuskiego na poziomie B1.

Zakres tematyczny

Porównanie niektórych struktur składniowych w języku polskim i francuskim (zdania pytające zależne i niezależne, względne, spójnikowe, warunkowe etc.) oraz analiza typowych błędów popełnianych przez Polaków uczących się języka francuskiego, wynikających z opisanych różnic. Studium kontrastywne morfologii, ze szczególnym uwzględnieniem użycia czasów i trybów w analizowanych językach. Pochodzenie, charakterystyka i funkcje języka. Kontekst historyczny rozwoju języka francuskiego.

Metody kształcenia

Metody podające – prelekcja, mini-wykład problemowy, prezentacja multimedialna. Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe, analizy tekstów. Metody problemowe. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywnej obecności na zajęciach (wykonanie wszystkich zadań i ćwiczeń na lekcji) - 20%, zadań domowych - 10%, testów wiadomości i umiejętności - 30% oraz końcowej pracy pisemnej - 40%. 

Literatura podstawowa

1. Bérard, E., Lavenne, C. (1991): Grammaire utile du français, Paris, Hatier-Didier.

2. Bescherelle (1999): La Grammaire pour tous, Paris, Hatier.

3. Callamand, M. (1987): Grammaire vivante du français, Paris, CLE International.

4. Charaudeau, P. (1992): Grammaire du sens et de l'expression, Paris, Hachette.

5. Chaurand, Jacques. (1998): Histoire de la langue française. Paris: P.U.F.,« Que sais-je? », 9e édition.

6. Dąmbska-Prokop, U. (1992): Nowa gramatyka języka francuskiego, Kraków: VIRIDIS.

7. Huchon, M. (2002): Histoire de la langue française: Inédit Littérature, Paris.

8. Sypnicki, J. (1984): Histoire interne et externe de la langue française, Poznań.

Literatura uzupełniająca

1. Bogacki i Zielińska, T. (1992): Introduction à l’histoire de la langue française, Warszawa.

2. Delatour, Y. et alli (1991): Grammaire du français, Paris: Hachette.

3. Gniadek, S. (1982): Grammaire contrastive franco-polonaise, Warszawa: PWN.

4. Grevisse, M. (1995): Précis de grammaire française, Paris: Duculot.

5. Huchon, Mireille. (2002): Histoire de la langue française. Paris: Inédit Littérature.

6. Kacprzak, A., Sypnicki, J. (2000): Eléments de la grammaire française , Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

7. Mańczak W. (1985): Morphologie et phonétique historiques du français, PWN, Warszawa.

8. MARCHELLO-NIZIA, Ch. (1992): Histoire de la langue française aux XIVe et XVe siècles, Paris.

9. Stawińska, K. (1996): Repetytorium z gramatyki języka francuskiego, czyli to, co najtrudniejsze dla Polaków, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 26-05-2019 12:39)