SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny: hiszpański IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny: hiszpański IV
Kod przedmiotu 09.5-WH-FRMP-H4-Ć-S15_genHJTEF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania hiszpański
Sylabus opracował
 • dr Elżbieta Jastrzębska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Nabycie znajomości języka hiszpańskiego na poziomie biegłości językowej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczenia z języka hiszpańskiego z oceną pozytywną w semestrze III, osiągnięcie poziomu biegłości językowej B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Zakres tematyczny

 1. Cykl praktycznych ćwiczeń z języka hiszpańskiego doskonalących umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, prowadzących do uzyskania kompetencji komunikacyjnej i językowej.
 2. Tematyka:

Problemy natury ekonomicznej i demograficznej. Miejsce i języka hiszpańskiego we współczesnym świecie. Strategie komunikacyjne. Wielojęzyczność i wielokulturowość. Poszerzenie wiadomości na temat kultury krajów hiszpańskiego obszaru językowego. Współczesne życie kulturalne: film, literatura, sztuka, piosenka. Wybrane fragmenty literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej. Wypadki. Własne motywacje i strategie uczenia się języków obcych. Komunikacja interkulturowa. Oferta kulturalna i spędzanie wolnego czasu.

3.  Leksyka niezbędna dla zrozumienia ogólnego i szczegółowego sensu tekstu i realizacji sprawności produktywnych: mówienia i pisania. Zakres słownictwa związany z naukami humanistycznymi i społecznymi oraz wyżej wymienioną tematyką.

4. Rozwijanie produktywnych i receptywnych sprawności językowych:

        W zakresie mówienia – kształcenie płynności i skuteczności wypowiedzi ustnych w szerokim zakresie tematów, z wykorzystaniem różnych źródeł. Nabycie umiejętności spontanicznego reagowania w nowych i nietypowych sytuacjach komunikacyjnych

        W zakresie czytania – praca z tekstem informacyjno-użytkowym, publicystycznym i popularno-naukowym, autentycznym tekstem prasowym: analiza, tłumaczenie średnio trudnych tekstów humanistycznych, określanie cech języka potocznego, literackiego i naukowego.

        W zakresie pisania – redagowanie tekstów użytkowych z wykorzystaniem różnych źródeł (np. list o charakterze formalnym i nieformalnym, życiorys, podanie, notatka, konspekt, e-mail itp.)

        W zakresie rozumienia ze  słuchu – nauczanie elementów języka (wyrazów, zwrotów, struktur) niezbędnych dla zrozumienia ogólnego i szczegółowego sensu tekstu; łączenie sprawności rozumienia ze słuchu z innymi sprawnościami: mówieniem, czytaniem i pisaniem.

5. Prezentacja, utrwalenie i stosowanie najważniejszych struktur gramatycznych (miejsce zaimków osobowych w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego w zdaniu oznajmującym i rozkazującym; czas teraźniejszy i czasy przeszłe trybu łączącego (subjuntivo); zdania względne ;zdania warunkowe).

6. Świat hiszpańskojęzyczny i jego dziedzictwo kulturowe.

Metody kształcenia

Praca z podręcznikiem i dokumentem autentycznym (wybrane teksty mediatyczne i literackie oraz teksty użytkowe życia codziennego); ćwiczenia rozumienia tekstu pisanego i rozumienia ze słuchu, dyskusja, dialog, symulacja, odgrywanie ról, rundka, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin końcowy: pisemny (w formie testu sprawdzającego stopień zaawansowania językowego
w zakresie czytania ze zrozumieniem, pisania, rozumienia ze słuchu) oraz ustny (w zakresie mówienia i słuchania).

Próg zaliczenia egzaminu: 60% - co odpowiada ocenie dostatecznej, 70%-80%: dobry, powyżej 80% -90% : +dobry, powyżej 90% : bardzo dobry.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie semestru IV na podstawie aktywnej obecności na zajęciach, pozytywnych ocen z 2-3 sprawdzianów wiedzy i umiejętności językowych i zrealizowania zadań lub projektów określonych przez prowadzącego,

Literatura podstawowa

 1. Encinar, A., Uso interactivo del vocabulario, Edelsa, Madrid, 2010.
 2. Martin Peris, E. i Sans Baulenas, N., Gente 1 i 2, Difusión, Barcelona,  2004.
 3. Mateo, F. i Rojo Sastre A.J., El arte de conjugar en español, Hatier, Paryż, 1984.
 4. Munday,J., Lanzer, H. i Gordon, A.L., Aktywny słownik języka hiszpańskiego, Oxford University Press// Wyd. polskie Lektor, 1995.
 5. Tesiorowska, A., Hiszpański. Gramatyka. Praktyczne repertorium z ćwiczeniami., Edgard, Warszawa, 2010.
 6. Wybrane dokumenty autentyczne: fragmenty literatury, artykuły prasowe, dokumenty życia codziennego.

Literatura uzupełniająca

 1. Palencia, R. Uso de la gramática española., Edelsa, Madrid, 2001.
 2. Perlin,J., Mała gramatyka języka hiszpańskiego, PW „Wiedza Powszechna, Warszawa, 1991.
 3. Socorro Lamar M. i Magnowska E., En la misma onda, Wyd.LektorKlett, Poznań 2017.
 4. Wawrykowicz, A., Hiszpański. Gramatyka funkcjonalna z ćwiczeniami, Wydawnictwo Europa, Wrocław, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 24-05-2019 18:09)