SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny: włoski IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny: włoski IV
Kod przedmiotu 09.5-WH-FRMP-JON-W4-Ć-S14_pNadGen0RWVG
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania włoski
Sylabus opracował
 • dr Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Uzyskanie znajomości języka włoskiego na poziomie A2-B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka włoskiego na poziomie A2.

Zakres tematyczny

 • Funkcje komunikacyjne (ustne i pisemne): wyrażenie opinii, zakupy w sklepie odzieżowym (pytanie o rozmiar, uzyskanie rabatu itp.), opisanie ubioru, planowanie czynności i snucie hipotez, hobby i spędzanie czasu wolnego.
 • Elementy gramatyki praktycznej: zaimki wskazujące, tryb rozkazujący: imperativo, zgodność futuro semplice, futuro anteriore, tryb przypuszczający (condizionale).
 • Elementy leksykalne i realioznawcze: odzież i dodatki, kolory, gatunki filmów, muzyka popularna; moda we Włoszech, historia UCB, kinematografia włoska, włoska piosenka.
 • Doskonalenie wymowy oraz słuchania ze zrozumieniem i wyszukiwania potrzebnych informacji w oparciu o ćwiczenia słuchowe.

Metody kształcenia

Ćwiczenia (pisemne, ustne), odgrywanie ról – drama, praca z autentycznym tekstem (zaadaptowanym dla początkujących), dyskusja, zagajenie, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie: na podstawie aktywności na zajęciach, zaliczenia testów cząstkowych i wykonania pozostałych zadań określonych przez prowadzącą.
Egzamin końcowy: dwuczęściowy (test pisemny, gramatyczno-leksykalny i konwersacja).
Skala ocen: 56-64% ocena dostateczna, 65-73% dostateczna plus, 74%-82% dobra, 83-91 dobra plus, 92-100% bardzo dobra.

Literatura podstawowa

1. M. La Grassa, L'italiano all'università 1. Corso di lingua per studenti stranieri (A1-A2), Edilingua, Roma 2011.
2. T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto italiano 1. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello elementare (A1-A2), Edilingua, Roma 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. http://www.edilingua.it/progetto/
 2. G. Battaglia, Nuova grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Roma 1973.
 3. A. Chiuchiù, F. Minciarelli, M. Silvestrini, In italiano. Grammatica italiana per stranieri, Edizioni Guerra, Perugia 1999.
 4. F. Colombo, L’italiano con... giochi e attività. Livello elementare, ELI, Recanati 2002.
 5. A. M. Errico i in., Twoje testy. Język włoski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. K. Katerinov, La lingua italiana per stranieri. Corso medio, Edizioni Guerra, Perugia 1997.
 7. T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto italiano 2. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello intermedio (B1-B2), Edilingua, Roma 2007-2008.
 8. A. Opolska-Waszkiewicz, Włoski w cztery tygodnie, Wydawnictwo Rea, Warszawa 2005.
 9. M. A. Söllner, P. Bernabei-Dangelmaier, Gramatyka włoska z ćwiczeniami, Langenscheidt, Warszawa 2001.
 10. M. Zawadzka, Język włoski dla Polaków, PWN, Warszawa 1991.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 24-05-2019 18:13)