SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologia informacyjna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna
Kod przedmiotu 11.3-WH-FRMP-TI-L-S14_genXXWSE
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Witold Kowalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie komputerowych technologii zapisu, odczytu, przetwarzania i przesyłania informacji. Doskonalenie posługiwania się programami narzędziowymi pakietu Microsoft OFFICE. Poznanie edukacyjnych możliwości Technologii Informacyjnych. Wykorzystanie Technologii Informacyjnych do rozwijania umiejętności językowych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Budowa komputera: podstawowe podzespoły, możliwe konfiguracje do różnych zastosowań. Wybór komputera: desktop, laptop, tablet, itp. Zasady bezpiecznego korzystania z komputera i dbania o sprzęt komputerowy oraz dane. Technologia informacyjna a społeczeństwo informacyjne. Internet: historia, wady i zalety Sieci i jej zastosowania. Aspekt prawny w technologii informacyjnej: rodzaje licencji, podstawowe założenia ochrony praw autorskich. Oprogramowanie: system operacyjny, popularne programy użytkowe, rodzaje malware, pakiety zabezpieczające. Praca z edytorem tekstu (Word), korzystanie z arkusza kalkulacyjnego (Excel), przygotowywanie prezentacji multimedialnych (PowerPoint). Technologia informacyjna w doskonaleniu umiejętności językowych: oprogramowanie, przydatne strony internetowe.

Metody kształcenia

Prezentacje, dyskusja, burza mózgów, krytyczna analiza, ćwiczenia, tworzenie dokumentów multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student uzyskuje zaliczenie na ocenę na postawie ocen z przygotowanych i przesłanych prowadzącemu przedmiot dokumentów (2 prezentacje multimedialne w PowerPoint, 2 pliki Worda; liczy się terminowe przesłanie prac), bieżąco wykonywanych ćwiczeń, obecności na zajęciach i aktywności.

Literatura podstawowa

1. Gajek, E. (2002), Komputery w nauczaniu języków obcych, PWN.
2. Wrotek, W. (2006), Informatyka Europejczyka. Technologia Informacyjna, Helion
3. Czasopismo „Komputer Świat”, „PC FORMAT”.

Literatura uzupełniająca

Wybrane strony internetowe.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 23-05-2019 13:40)