SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kultura krajów hiszpańskojęzycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kultura krajów hiszpańskojęzycznych
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRMP-KH-Ć-S14_genI3V0Q
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania hiszpański
Sylabus opracował
  • dr Elżbieta Jastrzębska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poszerzenie wiadomości na temat kultury krajów hiszpańskiego obszaru językowego. Zapoznanie się z przejawami współczesnego życia społecznego i kulturalnego Hiszpanii. Nabycie specyficznych kompetencji językowych w zakresie kultury krajów języka hiszpańskiego. Nabycie umiejętności korzystania z hiszpańskojęzycznych źródeł informacji i dokumentów autentycznych.

Wymagania wstępne

Poziom znajomości języka hiszpańskiego co najmniej B1.

Zakres tematyczny

Rys historyczny :początki państwa hiszpańskiego, Hiszpania jako potęga światowa, Hiszpania XVIII
i XIX w., Hiszpania współczesna.

Hiszpania dzisiejsza : społeczeństwo, edukacja, komunikacja, środki transportu, turystyka, sztuka, kino. Specjalności kulinarne różnych regionów Hiszpanii. Problemy natury ekonomicznej i demograficznej. Studiowanie, stypendia, uniwersytety. Miejsce i języka hiszpańskiego we współczesnym świecie. Wielojęzyczność i wielokulturowość. Współczesne życie kulturalne: film, sztuka, piosenka, taniec. Wybitne postacie historii i kultury. Style życia i zwyczaje. Emblematyczne miejsca.

Wstęp do Ameryki Łacińskiej:  od kolonizacji hiszpańskiej do niepodległości, Ameryka Łacińska dzisiaj. Życie codzienne, święta i tradycje, zabytki kultury światowej  w wybranych krajach Ameryki Południowej (Meksyk, Peru, Argentyna, Gwatemala, Boliwia, Chile, Ekwador). Arcydzieła architektury wpisane do rejestru dziedzictwa  światowego.

Metody kształcenia

Elementy wykładu konwersatoryjnego, praca indywidualna, praca w grupach, mini-projekt, prezentacja werbalna (exposé) lub multimedialna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnego kolokwium na koniec semestru (50% oceny końcowej), jednej pracy projektowej (30 % oceny końcowej) oraz aktywnej obecności na zajęciach (20 % oceny końcowej).

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa, Cultura en el mundo hispanohablante, enClave-ELE, Hiszpania ,2011.
  2. Sawicki,P., La España del cambio,: PWN, Warszawa,1993.
  3. Uriz, F. i Harling, B., En España. Chancerel, Londyn, 1996.

Literatura uzupełniająca

  1. Wybrane współczesne dokumenty autentyczne: teksty prasowe, materiały audio-wizualne i internetowe, broszury, afisze i ulotki turystyczne, codzienne dokumenty użytkowe...itp.
  2. Hernandez, H., La pratique du vocabulaire espagnol, Nathan, Paris, 2009.
  3. Isa de los Santos, D., España, ayer y hoy, Edinumen, Madrid, 2012.
  4. López Llebot, M., Lopez Llebot, G.,Juguemos en clase, Edinumen, Madrid, 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 25-05-2019 14:17)