SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Mediacja i translacja - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Mediacja i translacja
Kod przedmiotu 09.4-WH-FRMP-MT-Ć-S15_pNadGenJI747
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
 • dr Liliana Kozar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwijanie kompetencji językowej, komunikacyjnej i interkulturowej w zakresie mediacji ustnej i pisemnej; przygotowanie do wykonywania roli pośrednika językowego, tłumacza; doskonalenie kompetencji przekładowych (usprawnianie własnego warsztatu przekładowego), językowych i komunikacyjnych (rozumienie tekstu, interpretacja tekstu, utrwalanie słownictwa, dostosowywanie słownictwa do tematyki i typu tekstu, praca nad poprawnością językową wypowiedzi); rozwijanie i usprawnianie technik translacyjno-mediacyjnych: parafrazowanie i streszczanie mniejszych lub większych fragmentów tekstów źródłowych, interpretowanie informacji, również ikonograficznych (odczytywanie diagramów, wykresów, tabel), mniej lub bardziej skrótowe relacjonowanie treści dokumentów; uwrażliwianie na istnienie różnic systemowych i kulturowych miedzy językiem francuskim i polskim.

Wymagania wstępne

Znajomość języka francuskiego na poziomie co najmniej B2.

Zakres tematyczny

 • analiza dokumentów pisanych (prasowych, użytkowych, popularnonaukowych, również specjalistycznych z zakresu kilku wybranych dziedzin) o zróżnicowanej tematyce i różnym stopniu trudności (artykuły, wywiady, opisy, instrukcje obsługi, teksty satyryczne, itp.)
 • analiza dokumentów dźwiękowych (audio i video), zróżnicowanych tematycznie i o różnym stopniu trudności (dzienniki, wywiady, reportaże, audycje, itp.),
 • analiza różnych typów dyskursu: język potoczny, ogólnonarodowy, specjalistyczny, idiomy francuskie, kolokacje, wyrażenia kolokwialne, itp.
 • techniki mediacyjne, twórcza ekspresja własna, ustna i pisemna,
 • rozwijanie i pogłębianie wiedzy gramatycznej: umiejscawianie wydarzeń w czasie (poprawne użycie czasów i trybów, zgodność czasów), formułowanie hipotez, itp.
 • ćwiczenia z zakresu zrozumienia, interpretowania, parafrazowania, streszczania i tłumaczenia tekstów
 • procedury i techniki tłumaczenia ustnego i pisemnego;
 • utrwalanie metodologii tłumaczenia, praca na tekstach paralelnych ;
 • interferencja międzyjęzykowa, itp.

Metody kształcenia

Dyskusja, opis uzasadniający, rozmowa nauczająca, dyskusja , burza mózgów , ćwiczenia translacyjne, prezentacja, warsztaty ćwiczeniowe, praca w grupach, praca z tekstem źródłowym, praca na tekstach paralelnych, itp.

Zajęcia mają charakter konwersatoryjno-ćwiczeniowy. Studenci skłaniani są do szybkiego reagowania na punktowe pytania, problemowe kwestie i zagadnienia, do indywidualnej i/lub zespołowej pracy, zależnie od typu i charakteru opracowywanego materiału.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Jedno wystąpienie ustne – referat, analizy tekstów pisanych – opracowania pisemne i ustne artykułów z elementami tłumaczenia obustronnego. Sprawdzian rozumienia tekstu słuchanego. Końcowa praca zaliczeniowa na ocenę.
Aktywne uczestnictwo w zajęciach, obowiązkowe zaliczenia bieżącego materiału ćwiczeniowego w formie krótkich testów (elementy teorii, leksyka).

Literatura podstawowa

 1. Reglet F., Apprendre à traduire, Nancy : Presses Universitaire de Nancy, 1991.
 2. Pisarska A. i Tomaszkiewicz, T., Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo
 3. Naukowe UAM, 1996.
 4. Cordonnier, J.L., Traduction et culture, Paris : Hatier, 1995.
 5. Capelle,M.J., La traduction: Rencontres autour de la traduction, Paris : Hatier, 1986.
 6. Lhote, E., Enseigner l'oral en interaction : percevoir, écouter, comprendre, , Paris : Hachette, 1995.
 7. Lewicki R., (2000), Obcość w odbiorze przekładu, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wybrane dokumenty autentyczne (tekstowe, dźwiękowe, wizualne i audio-wizualne): medialne, użytkowe, literackie i epistolarne oraz wybrane teksty z podręczników języka francuskiego i materiały komplementarne.
http://www.la-croix.com/
http://www.rfi.fr/lffr/questionnaires/136/questionnaire_818.as; http://www.lemonde.fr/

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 26-05-2019 13:41)