SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Francuski przez film - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Francuski przez film
Kod przedmiotu 08.9-WH-FRMP-JFF-S18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i francuski
Sylabus opracował
  • mgr Witold Kędziora
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie elementów faktograficznych dotyczących światowej oraz w szczególności francuskiej sztuki filmowej z opanowaniem słownictwa z zakresu twórczości filmowej i kinematografii w ujęciu historycznym.

Wymagania wstępne

Uzyskanie wszelkich zaliczeń z pierwszego semestru studiów z opanowaniem podstaw języka francuskiego, na poziomie co najmniej A1.

Zakres tematyczny

Wiadomości z dziedziny produkcji filmowej i jej etapów , ogólne informację związanie z historią kina ze szczególnym uwzględnieniem kinematografii francuskiej :

·         Tworzenie scenariusza oraz elementy produkcji filmowej od autora do premiery /synopsis, wybór reżysera, aktorów oraz rola producenta,/.

·         Typologia gatunków filmowych.

·         Specyfika tematyczna i historyczna kinematografii francuskiej /rola prekursorów kinematografu Louisa Daguerre, braci Lumière, Georgesa Mélièsa/.

·         Klasyczne produkty francuskiego kina oraz współczesne trendy w tej dziedzinie sztuki.

·         Konstrukcja wewnętrzna filmu i jego elementy marketingowe /lista dialogowa, sztab produkcyjny, promocja medialna/.

·         Najbardziej znaczące postaci reżyserów i aktorów kina francuskojęzycznego /międzynarodowe nagrody oraz festiwale filmowe/.

·         Aktualna pozycja kina francuskiego na świecie /elementy prestiżu kulturowego oraz statystyka/.

Metody kształcenia

Wykład o charakterze konwersatoryjnym, prezentacja znaczących postaci, filmów i festiwali, ćwiczenia ustne i pisemne, aktywizacja w trakcie zajęć praktycznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Uczestnictwo oraz aktywność na zajęciach wraz z zaliczeniem podsumowującego testu pisemnego z treści przedmiotu.

Literatura podstawowa

1.      KEMP Philip – «Tout sur le cinéma», Flammarion (2011).

2.      COUSINS Marc - « Odyseja filmowa », Gutek film (2012)

3.      McBRIDE Nicole – « Le cinéma français aujourd’hui », Hachette (1977).

4.      Materiały ze zbiorów własnych prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

1.      MERMET Gérard – « Francoscopie 2012 », Larousse (2013).

2.      SADOUL Georges – « Histoire de l’art du cinéma » Flammarion (1955).

3.      Źródła prasowe i internetowe. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 30-05-2019 18:18)