SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Francuski przez piosenkę - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Francuski przez piosenkę
Kod przedmiotu 08.9-WH-FRMP-JFP-S18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i francuski
Sylabus opracował
  • mgr Witold Kędziora
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie szerokiego spektrum wykonawców piosenki francuskojęzycznej z opanowaniem słownictwa z dziedziny twórczości muzycznej oraz poszerzenie leksykalnej kompetencji językowej na bazie tekstów piosenek.

Wymagania wstępne

Uzyskanie wszelkich zaliczeń z piątego semestru studiów z opanowaniem języka francuskiego, na poziomie co najmniej B1.

Zakres tematyczny

Wiedza dotycząca zarówno twórców jak i twórczości różnych artystów reprezentujących muzyczny rynek Francji i krajów francuskiego obszaru językowego od narodzin środków rejestracji dźwięku, po czasy współczesne :

·         Ewolucja twórczości muzycznej na przełomie wieków ze szczególnym uwzględnieniem powstania rynku muzycznego /twórczość kabaretowa, wynalazek radia oraz rejestratorów dźwięku/.

·         Narodziny powojennej piosenki francuskiej /Edith Piaf, Charles Trenet, Maurice Chevalier, Gilbert Bécaud/.

·         Gatunki twórczości piosenkarskiej oraz ich ewolucja związana z postępem techniki instrumentalnej, producenckiej i nagraniowej.

·         Specyfika zapotrzebowania rynku muzycznego i podążające za nim trendy /muzyka metalowa, punkowa, techno, rap, zespoły off-owe i DJ-e .

·         Interpretacja leksykalna wybranych piosenek będących reprezentatywnymi dla poszczególnych gatunków  .

·         Najznamienitsze postaci francuskiej piosenki poetyckiej /G. Brassens, J. Brel, F. Cabrel, M. le Forestier, Renaud i inni/.

·         Dzisiejsza pozycja piosenki francuskiej na globalnym rynku muzycznym.

Metody kształcenia

Prezentacja znaczących pozycji francuskiej twórczości rynku muzycznego, interpretacja zawartości utworów oraz dyskusja na ich temat, ćwiczenia ustne i pisemne, aktywizacja w trakcie zajęć praktycznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Uczestnictwo oraz aktywność na zajęciach wraz z zaliczeniem podsumowującego sprawdzianu pisemnego z treści przedmiotu.

Literatura podstawowa

1.      RENAUD - « Le Temps des noyaux », Édtions Seuil (1988).

2.      Źródła internetowe, prasa, zbiory własne prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

1.      MERMET Gérard – « Francoscopie 2012 », Larousse (2013). 

2.      Internet, prasa, wkładki do płyt kompaktowych. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 26-05-2019 13:44)