SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Korespondencja prywatna i formalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Korespondencja prywatna i formalna
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRMP-KPF-K-S14_genT7REA
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i francuski
Sylabus opracował
  • mgr Joanna Jaros
  • mgr Laurent Vavon
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie zasad prowadzenia wymiany korespondencji prywatnej, zawodowej oraz formalno-administracyjnej w języku francuskim. 

Wymagania wstępne

Znajomość języka francuskiego na poziomie A2. 

Zakres tematyczny

Podstawowe zagadnienia z zakresu formułowania form epistolarnych (dyspozycja przestrzenna, adresowanie, datowanie, formuły grzecznościowe, interpunkcja itp.) z ogólnymi zasadami prowadzenia korespondencji branżowej, handlowej oraz administracyjno-urzędowej. Najważniejsze sformułowania korespondencji użytkowej ze znajomością poszerzonej gamy sformułowań grzecznościowych i formalnych. 

Metody kształcenia

Praca z tekstem epistolarnym: techniki czytania i rozumienia korespondencji prywatnej oraz pism urzędowych, ćwiczenia tłumaczeniowe, ćwiczenia produkcyjne (redagowanie listów). 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie pozytywnych wyników z przeprowadzonych prac pisemnych (co najmniej trzy prace pisemne) – 60% oraz czynnego udziału w zajęciach - 40%.

Literatura podstawowa

1. Danilo, M., Penfornis, J.-L, Le français de communication profesionnelle, CLE International, Paris, 1999.

2. Szilagyi, E., Affaires à faire – Pratique de la négociation d’affaires en français, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble,1990.

3. Bernage, Berthe et De Corbie, Geneviève, Savoir écrire des lettres, Gautier-Languereau, 1980.

Literatura uzupełniająca

1. Girodet Jean, Pièges et difficultés de la langue française, Bordas, Paris, 1981.

2. Dobrucka Hanna, Krynicka Zofia, Wzory listów francuskich, Wiedza Powszechna, Warszawa,1984.

3. Fèvre Jean-Marie i Zając Marek, Mały praktyczny słownik biznesmena francusko-polski/polsko-francuski, WSiP, Warszawa,1993. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 23-05-2019 18:00)