SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka przekładu
Kod przedmiotu 09.4-WH-FRMP-TPP-Ć-S14_gen780DH
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i francuski
Sylabus opracował
  • dr Liliana Kozar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznawanie i utrwalanie podstawowych wiadomości z zakresu teorii i problematyki przekładu (procedury i techniki tłumaczeniowe, kwestie ekwiwalencji, najczęstsze błędy tłumaczeniowe, itp.), utrwalanie metodologii związanej z tłumaczeniem tekstów ogólnych (świadomość niektórych zagrożeń związanych z pracą przekładową, z nieprzystawalnością systemów, interferencją językową, itp.), stworzenie możliwości praktycznej nauki przekładu (tłumaczenia tekstów z języka polskiego na francuski i z języka francuskiego na polski, teksty o zróżnicowanej tematyce i różnym stopniu trudności), doskonalenie kompetencji przekładowych (usprawnianie własnego warsztatu przekładowego), językowych i komunikacyjnych (rozumienie tekstu, interpretacja tekstu, utrwalanie słownictwa, dostosowywanie słownictwa do tematyki i typu tekstu, praca nad poprawnością językową wypowiedzi), umiejętność świadomego korzystania z tzw. narzędzi tłumaczeniowych.

Wymagania wstępne

Znajomość języka francuskiego co najmniej na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Zakres tematyczny

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu problematyki przekładu:
• procedury i techniki tłumaczeniowe,
• metodologia tłumaczenia,
• zagadnienia przekładalności (ekwiwalencja, odpowiedniość, leksyka bezekwiwalentna),
• elementy kulturowe w przekładzie,
• interferencja międzyjęzykowy,
• praca z tekstem użytkowym, zróżnicowanym tematycznie i pragmatycznie, itp.
2. Językowe aspekty pracy z tekstem wyjściowym i docelowym:
• tłumaczenia z języka polskiego na francuski i z języka francuskiego na polski mniejszych lub większych sekwencji tekstowych (zdania, wyrażenia, artykuły prasowe), zróżnicowanych tematycznie (m.in. szkolnictwo, podróże, czas wolny, Internet, zdrowie, bankowość, itd.) i pragmatycznie (teksty reklamowe, ulotki informacyjne, artykuły prasowe, dokumenty administracyjne, fragmenty wybranych tekstów specjalistycznych, itp.),
• praca nad sprawnością rozumienia, interpretowania i reekspresji tekstu, oraz nad poprawnością językową i stylistyczną formułowanych wypowiedzi,
• praca nad leksyką w obrębie mniejszych lub większych dziedzin tematycznych (utrwalanie słownictwa, dostosowywanie słownictwa do tematyki i typu tekstu),
• utrwalanie leksyki za pomocą licznych ćwiczeń leksykalnych i tłumaczeniowych, itp.

Metody kształcenia

Prezentacja, dyskusja, warsztaty ćwiczeniowe, rundka, praca w grupach, praca z tekstem źródłowym, praca na tekstach paralelnych, itp.
Zajęcia mają charakter konwersatoryjny i ćwiczeniowy. Studenci skłaniani są m.in. do szybkich ripost i reagowania na punktowe, problemowe pytania i zagadnienia, do samodzielnej i zespołowej pracy, itp.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obowiązkowe zaliczenia bieżącego materiału ćwiczeniowego w formie krótkich testów (elementy teorii, leksyka). Tłumaczenie 2-4  tekstów z języka polskiego na francuski i/lub z języka francuskiego na polski. Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Literatura podstawowa

1. Belczyk A., (2009), Poradnik tłumacza, Kraków: Idea.
2. Skibińska E., ( 2001), Inaczej mówiąc... Tłumaczenie z francuskiego na polski, Wrocław: DWE
3. Tomaszkiewicz T. (red.), (2006), Odpowiednie dać rzeczy słowo … czyli jak tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie, Poznań: UAM.
4. Pisarska A., T. Tomaszkiewicz, (1996), Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
5. Kopczyński A., Kizeweter M. (red.), (2009), Jakość i ocena tłumaczenia, Warszawa: Wydawnictwo SWPS.
6. Gile D., (2005), La traduction, La comprendre, l’apprendre, Paris: Presses Universitaires de France.

7. Ricoeur P., (2004), Sur la traduction, Paris : Bayard.

Wybrane teksty autentyczne, użytkowe, prasowe, reklamowe i administracyjne.

Literatura uzupełniająca

1. Lewicki R., (2000), Obcość w odbiorze przekładu, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej .
2. Pieńkos J., (1993), Tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa: PWN
3. Hejwowski K., (2009), Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa: PWN.
4. Wojtasiewicz O., (2007), Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa : Translegis.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 30-05-2019 18:46)