SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język francuski biznesu II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język francuski biznesu II
Kod przedmiotu 04.1-WH-FRMP-JFB2-K-S14_genRYFI9
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i francuski
Sylabus opracował
 • dr Liliana Kozar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym zadaniem przedmiotu jest przygotowanie do interakcji i mediacji w świecie zawodowym szeroko rozumianego biznesu, zapoznanie z językiem specjalistycznym i technikami tłumaczenia tekstów z tego zakresu.

Wymagania wstępne

Biegła znajomość języka francuskiego (co najmniej B1+)

Zakres tematyczny

1. Leksyka z zakresu wybranych dziedzin życia zawodowego:

 • świat pracy (warunki pracy: płaca, urlopy, czas pracy, szkolenia i zebrania, Interakcje między współpracownikami, kontakty ustne i pisemne z klientami, dokumenty zawodowe: delegacja, raport, fiszki informacyjne, ulotki reklamowe, e-maile, ogłoszenia, oferty pracy, itp.).
 • bankowość (konto bankowe, założenie konta, likwidacja konta, przelewy bankowe, rodzaje kart bankowych, bankowość internetowa, itp.)
 • ubezpieczenia (rodzaje ubezpieczeń, umowa ubezpieczenia, polisa ubezpieczeniowa, itp.)
 • konsumpcja i marketing, sprzedaż kupno (oferta, zamówienie, negocjacje handlowe, reklamacje, płatności, itp.)
 • korespondencja biznesowa (list handlowy, formuły, zwroty, itp.)
 • giełda (papiery wartościowe, obligacje, rynek kapitałowy, itp.)

2. Terminologiczne aspekty przekładu (terminy a nieterminy, ekwiwalencja terminologiczna)

Metody kształcenia

Praca ze słownikami specjalistycznymi. Tłumaczenia tekstów specjalistycznych z języka francuskiego na polski i odwrotnie. Tłumaczenia dokumentów autentycznych pisemnych i ustnych (TV, radio, Internet, literatura, prasa). Praca na tekstach paralelnych. Symulacja prosta, technika ról, debata.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obowiązkowe zaliczenia bieżącego materiału ćwiczeniowego w formie krótkich testów (elementy teorii, leksyka). Przekład tekstów specjalistycznych. Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Literatura podstawowa

 1. Bloomfield, A. i Tauzin, B., Affaires à suivre, Hachette, Paris, 2001.
 2. Danilo, M., Penfornis, J.-L., Le français de la communication professionnelle, Clé International, 1999.
 3. Danilo, M.,Tauzin, B., Le français de l'entreprise, Clé International 1990.
 4. Skibińska, E., Inaczej mówiąc... Tłumaczenie z francuskiego na polski, DWE, Wrocław, 2001.
 5. Szilagyi, E., Affaires à faire - pratique de la négociation d'affaires en français, Presses Universitaires de Grenoble, 1990

Literatura uzupełniająca

 1. Cordonnier, J.L., Traduction et culture, Hatier, Paris, 1995.
 2. Gillmann, B. i Verrel, M., Francusko-polski słownik tematyczny. Ekonomia. PWN, Warszawa, 2000.
 3. Skibińska, E., Inaczej mówiąc... Tłumaczenie z francuskiego na polski, DWE, Wrocław, 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 25-05-2019 13:57)