SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Innovative Activity and Economy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Innovative Activity and Economy
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-IAE-S19
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Romuald Zalewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of this subject is to present the impact of innovation on economy.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

1

Typology of innovations

What is innovation?

Object, significance, oryginality, source (innovation piramide)

Triple helix

2

Innovative processes in enterprises

Source of innovative ideas

Verification of projects

Open innovations vs. closed innovation

Disruptive innovations

Push and pull models of implementation

Participation of suppliers and consumers in creation of innovations

3

Impact of quality management and production systems  on innovative activity

Merger of knowledge and technology between firms

ISO standards, EU regulations, market demand  

4

Measurement of innovativeness in Poland and EU

Questionnaire PNT-02 and ‘Science and Technics’ edited by GUS in Poland

European Innovation Scoreboard of EU

Global Innovative Index (GII)

5

Impact of innovations on Polish economy

Metody kształcenia

Lecture with presentation and discussion.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Participation in lectures and discussions and final essay.

Literatura podstawowa

  1. Chesborough H. (2003). Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology,  Harvard Business School, Boston, MA.
  2. Brem A.,  Tidd J., Daim T.U. (2019). Managing Innovation: What Do We Know About InnovationSuccess Factors?
  3. Science and Technology in 2017, GUS Warszawa 2019.
  4. European Innovation Scoreboard 2018.
  5. Global Innovation Index 2018 (https://www.globalinnovationindex.org)

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Mail: r.zalewski@wez.uz.zgora.pl, romuald.zalewski@onet.pl


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 10-05-2019 21:37)